İLETİŞİM & RANDEVU

Çalışma Saatleri:
Hafta İçi:
09:00 - 19:00

Telefon:
(0312) 911 1767

Adres:
1424.cad.1465.sok.no.16/3 Burcu apt.
Çukurambar / ANKARA

DEVRE MÜLK ve DEVRE TATİLDE HAKLARIMIZ NELER?

DEVRE MÜLK ve DEVRE TATİLDE HAKLARIMIZ NELER? 2015 yılında Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren DEVRE TATİL VE UZUN SÜRELİ TATİL HİZMETİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ kapsamında tüketicilerin mağduriyetlerinin önüne geçilmesi amaçlanmıştır.Peki yönetmelik kapsamında tüketicinin hakları nelerdir? Aşağıda belirtilen aykırılıkların mevcut olması durumunda tüketici imzalamış olduğu devre mülk ve devre tatil sözleşmenin feshini, ödediği bedellerin iadesini ve imzalamış olduğu senetlerinin […]

Read More »

HİZMET TESPİTİ DAVASI-HİZMET TESPİTİNDE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE

• HİZMET TESPİTİ ( Hizmet Akdine Dayalı Olarak Geçen ve Kuruma Tescil Edilmeyen Sigortalı Hizmetlerin Tespiti – Çalışmanın Kesintisiz Olduğu Belirgin Olmakla Hizmet Tespiti Davası Açmak İçin Yasada Öngörülen Beş Yıllık Hak Düşürücü Sürenin Dolduğunu Kabule Olanak Bulunmadığı ) • HİZMET TESPİTİNDE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Hem Sigortalı Hem de Emekli Sandığı Hizmeti Birlikte Değerlendirilmek […]

Read More »

DEVREMÜLK SÖZLEŞMESİNDEN CAYMA HAKKI-DEVREMÜLK HAKKI KULLANILMADIĞI SÜRECE CAYMA HAKKININ KULLANILABİLECEĞİ

Devremülk Sözleşmesinden Cayma Hakkı-Devremülk hakkı kullanılmadığı sürece cayma hakkının her zaman kullanılabileceği-Devremülk Sözleşmesinin Feshi-Tapu Devri Yapılmış Dahi Olsa Kullanım Gerçekleşmediği Sürece Cayma Hakkının Kullanılabileceği. T.C. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ  2014/27680 E 2015/29186 K-T. 8.10.2015 DAVA : Taraflar arasındaki sözleşmenin feshi davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca […]

Read More »

İHBAR TAZMİNATINA HAK KAZANDIRMAYAN HALLER-HAKLI SEBEPLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ

  T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ  2014/31726 E 2016/4841 K T. 22.2.2016 DAVA : Davacı, kıdem ve ihbar tazminatı alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Mahkeme, istemi kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: KARAR : Davacı vekili, müvekkilinin davalı iş yerinde 15.05.2005-14.10.2012 tarihleri arasında 13 kişiden sorumlu ustabaşı […]

Read More »

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu Uyarınca Kira Sözleşmesindeki Muacceliyet Şartının Uygulanabilme Koşulları

T.C. YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ 2015/6923 E 2015/7731 T. 1.10.2015 İKİ HAKLI İHTAR NEDENİYLE KİRALANANIN TAHLİYESİ İSTEMİ( MAHKEMECE KİRACININ TACİR OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILARAK TACİR OLMASI DURUMUNDA HAKKINDA TBK’NUN 346. MD.SİNİN 01.07.2012 TARİHİNDEN İTİBAREN 8 YIL SÜRE İLE UYGULANAMAYACAĞININ GÖZETİLMESİ GEREKTİĞİ ) TAHLİYE İSTEMİ ( İKİ HAKLI İHTAR NEDENİYLE KİRALANANIN TAHLİYESİ İSTEMİ – MAHKEMECE KİRACININ TACİR OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILARAK TACİR OLMASI DURUMUNDA HAKKINDA TBK’NUN […]

Read More »

Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili İstemi

Özel mülkiyette bulunan bir taşınmazın tamamına veya bir kısmına kamulaştırma yetkisi bulunan bir kurum veya kuruluş tarafından herhangi bir yasal yetki olmaksızın kalıcı bir şekilde el konulmasına kamulaştırmasız el atma denilmektedir. T.C. YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ E. 2014/5362K. 2015/1737 T.30.11.2015 KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ İSTEMİ ( Yasa Değişikliği Anayasa Mahkemesi Kararı İle İptal Edilmiş […]

Read More »

MİRASÇIDAN MAL KAÇIRMA

Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptali Ve Tescili Davası Günümüzde oldukça sık karşılaşan muris muvazaası yasa hükümlerine rağmen mirasçılar arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde yapılmakta, mirasçılar belirli durumların ispatı halinde yapılan işlemin iptalini dava yoluyla sağlayabilmektedir. Muris muvazaası ve buna dayalı olarak mirasçıların haklarını açıklamaya geçmeden önce muvazaa kavramının üzerinde kısaca durmak faydalı olacaktır. Muvazaa, Muvazaalı […]

Read More »

MİRASIN REDDİ

MİRASIN REDDİ DAVASI(MK.M.605 vd.) MİRASI REDDEDEN MİRASÇININ DURUMU VE HAKLARI Murisin yani ölen kişinin mirasından fazla borcu olması halinde mirasçıların miras bırakanın borçlarından sorumlu olmamak için mirası reddetme hakları mevcuttur. Mirasın reddi Medeni Kanunun 605 vd maddelerinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre; Yasal ve atanmış mirasçılar mirası reddedebilirler. Ölümü tarihinde miras bırakanın ödemeden aczi açıkça belli […]

Read More »

Devre Mülk Yönetmeliği

14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236 YÖNETMELİK Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: DEVRE TATİL VE UZUN SÜRELİ TATİL HİZMETİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; devre tatil, uzun süreli tatil hizmeti, değişim ve yeniden satış sözleşmelerine uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir. […]

Read More »

Devre Mülk Sözleşmesinden Cayma Hakkı

6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN VE 14.01.2015 TARİHLİ DEVRE TATİL VE UZUN SÜRELİ TATİL HİZMETİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE DEVRE MÜLK SÖZLEŞMESİNİN FESHİ DEVRE MÜLK HAKKININ NİTELİĞİ Devre mülk hakkı, Kat Mülkiyeti Kanunun 57.maddesinde düzenlenmiş olup, bu hükme göre, devre mülk hakkı,”mesken olarak kullanılmaya elverişli bir yapı veya bağımsız bölümün ortak maliklerinden her biri […]

Read More »