ABEN GRUP-DEVRE MÜLK SÖZLEŞMESİNİN FESHİ-14 GÜNLÜK CAYMA HAKKI GEÇMİŞ OLSA DA CAYMA HAKKININ KULLANILMASI-ÖDENEN BEDELİN İADESİ-SENETLERİN İPTALİ KARARI

TÜRK MİLLETİ ADINA

T.C.
İstanbul Anadolu
5. TÜKETİCİ MAHKEMESİ
GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO : 2016/1554 Esas
KARAR NO : 2017/1098
DAVACI : F.Ş. Y
VEKİLİ : Av. ÖZNUR ULAŞ – Kızılırmak Mh. Dumlupınar Bulvarı, Next Level A Blok Kat:11 No:54, 06520 Çankaya/Ankara 06520 Çankaya/ ANKARA
DAVALI : ABEN GRUP YAPI TAAH. VE İNŞ. MLZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. – Barbaros Mah Ak Zambak Sok Üphil Towers A Blok Giriş Kat Ataşehir/ İSTANBUL
DAVA : Tüketici Tarafından Açılan Devre Tatil Sözleşmesinden Kaynaklanan
DAVA TARİHİ : 10/08/2016
KARAR TARİHİ : 11/07/2017
KARARIN YAZILDIĞI TARİH : 12/07/2017
Mahkememizde görülmekte bulunan Tüketici Tarafından Açılan Devre Tatil Sözleşmesinden Kaynaklanan davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
DAVA:Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Taraflar arasında 31/05/2015 tarihinde bolu, mudurnu ilçesinde bulunan 1. Etap Borvo Termal Resort & Spa da yapılacak devremülkün 27 aralık 10 ocak tarihlerinde kullanımını kapsayacak şekilde tanıtım ofisinde devremülk satış sözleşmesi imzalandığını, sözleşme bedelinin 40.000 TL olduğunu, davacının toplam 8.650 TL ödeme yaptığını, ancak davalının edimlerini yerine getirmediğinden sözleşmenin iptaline, 8.650 TL nin ödeme tarihlerinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya ödenmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı üzerinde bırakılmasını talep ve dava etmiştir.
CEVAP: Davalıya usulüne uygun davetiye tebliğ edildiği ancak yazılı cevap vermediği görüldü.
DELİLLER VE GEREKÇESİ :Davanın konusu, taraflar arasındaki devre mülk satış sözleşmesinin iptali ile davacının ödemiş olduğu 8.650 TL nin davalıdan tahsili isteminden ibarettir.
Dava, taraflar arasında imzalandığı bildirilen adi yazılı hisseli gayrimenkul satış sözleşmesi feshi ile davacının davalılara ödediğini iddia ettiği bedelin iadesine ilişkindir.Taraflar arasında imzalanmış bulunan sözleşmenin adi yolla yapılmış devre mülk sözleşmesi olduğu anlaşılmıştır.
Devremülk hakkı kat mülkiyet kanununda düzenlenen taşınmazın müşterek mülkiyet payına bağlı ve onun aynına taalluk eden bir hak olduğundan yani taşınmazın aynına ilişkin olduğu için bu kabil satışların da resmi şekilde yapılması gerekir. TMK. 706, TBK. 237 Tapu Kanunu 26 Md.lerinde, taşınmazların satışlarının resmi şekilde yapılması emredici bir hükümdür.
Davacı, açmış olduğu dava ile devremülk sözleşmesini fesih ettiğini belirterek sadece ödediği bedelin iadesini talep etmiştir. Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 07.02.2001 gün 2000/13-1729 E. 2001/32 K. sayılı ilamları ve Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin 19.06.2006 gün 2005/4107 ve 2006/3702 sayılı kararları ve yerleşik görüşlerine göre, taraflar arasında düzenlenen tapulu taşınmazlara ilişkin sözleşmenin resmi şekilde yapılmaması durumunda geçersiz olacağı, bu durumda alıcının satıcıya verdiği bedeli, T.B.K.ndaki haksız iktisap kurallarına göre isteyebileceği öngörülmektedir.
Toplanan tüm deliler birlikte değerlendirildiğinde; davacı ile davalı arasında düzenlenen sözleşmenin resmi yolla yapılmayan adi yazılı devremülk sözleşmesi olduğu, Medeni Kanunun 706/1 maddesi, Türk Borçlar Kanunun 237.maddesi , Tapu Kanunun 26. Maddesi ve Kat Mülkiyeti Kanunun 61. Maddesi ile Yargıtayın yerleşmiş içtihadlarına göre bu tür sözleşmelerin resmi şekilde yapılması emredici bir hüküm olup resmi şekilde yapılmayan bu tür sözleşmelerin geçerli bir sözleşme olarak kabul edilmesinin mümkün olmadığı, söz konusu sözleşme adi yazılı şekilde yapıldığından ve yasalarda ve sözleşmede herhangi bir hüküm bulunmadığından bu sözleşme gereğince cayma hakkının kullanılmasının herhangi bir süreye bağlı olmadığı ve geçersiz sözleşme sebebiyle davacının ödediğini geri isteme hakkının bulunduğu, diğer taraftan sözleşmenin 6502 sayılı kanunda düzenlenen kampanyalı satış mahiyetinde olduğu, kampanyalı satışlarda malın teslimine kadar vazgeçmenin her zaman mümkün olup vazgeçilmesi halinde satıcının geçersiz sözleşme gereği aldığını iade etme zorunda olduğu, belirtilen bu sebeplerle davacının sözleşmeyi fesih ederek geçersiz sözleşme nedeniyle ödediği bedeli sözleşmenin karşı taraftan istemesinin haklı ve yerinde olduğu ,
Davacı tarafından davalıya 3 gün ödeme süresi tanıyan ihtarneme keşide edildiği ihtarın 23/06/2016 tarihinde tebliğ edildiği, ödeme için verilen son günün pazar gününe rastladığı ve sürenin ilk iş günü olan 27/06/2016 mesai bitimine kadar uzadığı, davalının 28/06/2016 tarihi itibarıyla temerrüde düşmüş olduğu analşılmakla bu tarihten itibaren faizi yürütülmesine karar verilmesi gerektiği kanaatine varılarak aşağıdaki şekilde hüküm kurulması uygun görülmüştür.
HÜKÜM:Gerekçeki yukarıda açıklandığı üzere;
Davanın KABÛLÜ ile;
1-Taraflar arasında imzalanan 31/05/2015 tarihli 3385 nolu Aben Grup devre mülk satış sözleşmesi ile 31/05/2015 tarihli 3386 nolu Aben Grup devre mülk satış sözleşmesinin feshi ile davacı tarafından davalıya verilen 15/12/2015 tarihi ile 15/07/2017 sıralı vade tarihli, herbiri 1.650 TL meblağlı toplam 31.350 TL tutarındaki 19 adet bono nedeniyle davacı tüketicinin borçlu olmadığının tespitine, davacı tarafından davalıya yapılan 8.650,00 TL ödemenin 28/06/2016 tarihinden itibaren avans faiziyle birlikte davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine,
2-Harçlar kanunu uyarınca hesaplanan 2.732 TL nin davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına,
3-Davacı taraf kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T ne göre tayin ve takdir olunan 4.750 TL ücreti vekaletin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,
4-Davacı tarafından yapılan 558 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,
5-Taraflarca yatırılan gider avansından artan kısmın karar kesinleştiğinde ilgilisine iadesine,
Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı, davalı tarafın yokluğunda hükmün tebliğinden itibaren iki hafta içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde İstinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup, usulen anlatıldı.11/07/2017

Katip 181535
E-imzalıdır.

Hakim 151526
E-imzalıdır.