KARADERELİ GROUP-YALOVA TERMAL-SÖZLEŞMENİN FESHİ-ÖDENEN BEDELİN İADESİ-SENETLERİN İPTALİ

T.C.
YALOVA
2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(TÜKETİCİ MAHKEMESİ SIFATIYLA)
TÜRK MİLLETİ ADINA
GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO : 2016/669
KARAR NO : 2017/175

DAVACI : Ş. B
VEKİLİ : Av. ÖZNUR ULAŞ –
DAVALI : TERMAL SARAY OTEL İŞLETMECİLİĞİ TURİZM İNŞAAT PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ

DAVA : Tüketici Tarafından Açılan Devre Tatil Sözleşmesinden Kaynaklanan
DAVA TARİHİ : 21/12/2016
KARAR TARİHİ : 04/05/2017
KARAR YAZIM TARİHİ : 25/05/2017
Davacı vekili tarafından davalı aleyhine açılan iş bu davanın yapılan açık yargılamasının sonunda,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
TALEP : Davacı vekili Mahkememize vermiş olduğu 21/12/2016 tarihli dava dilekçesi ile müvekkili ile davalı arasında 23/11/2016 tarihinde davalıya ait Yalova ili, Termal, Killi Orman mevkii, 424 ada, 23,25 ve 27 parselde bulunan hisseli satılan gayrimenkulün 16-23 Mart tarihlerinde kullanımını kapsayacak şekilde davalı şirketin tanıtım ofisinde hisseli gayrimenkul satış sözleşmesi imzalandığını,  sözleşme uyarınca müvekkili tarafından sözleşme bedelinin 20.750,00 TL olarak belirlendiğini, 200,00 TL peşinat alındığını, müvekkili tarafından 28/11/2016 tarihinde 14 günlük cayma süresi içinde davalı şirkete Yalova 3.Noterliği’nin …….yevmiye numaralı ihtarnamesinin keşide edildiğini, iş bu ihtarnamenen tebliğ alınmış olmasına rağmen herhangi bir cevap verilmediği gibi bir ödeme de yapılmadığını, haksız ve hukuka aykırı olarak cezai şart ödenmesi istendiğini, müvekkilinin devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri yönetmeliğinin 7.maddesi uyarınca 14 günlük yasal cayma hakkını süresinde kullandığından sözleşmenin feshi ve senetlerin iptalinin gerektiğini, aynı zamanda satışa konu devre mülk sözleşmesinin ayni bir hak olduğundan resmi şekilde yapılması gerektiğini, düzenlenen sözleşmenin geçersiz olduğunu belirterek müvekkili ile davalı arasından imzalanan sözleşmenin feshedilmesine, müvekkilinin bu sözleşmeden dolayı davalıya hiçbir borcu olmadığının tespitine, müvekkili tarafından davalıya yapılan toplam 200 TL bedelin ödeme tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalıdan alınarak müvekkiline ödenmesine, müvekkilinin 48 adet senet bakımından davalıya borçlu olmadığının tespitine ve bu senetlerin iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
CEVAP : Davalı vekili Mahkememize vermiş olduğu 15/03/2017 havale tarihli cevap dilekçesi ile imzalanan sözleşmenin devre mülk hakkına ilişkin hisseli Gayrimenkul Satış sözleşmesi olduğunu, dava konusu sözleşmeye ilişkin uyuşmazlıkta genel mahkemelerin görevli olduğunu, davacının fesih gerekçelerinin gerçeğe aykırı olduğunu, davacı tarafın cayma hakkının bulunmadığını, akdedilen sözleşmenin devre tatil olmayıp hisseli gayrimenkul satış sözleşmesi olduğunu, davacının davaya konu sözleşme gereği kendisine düşen yükümlülükleri yerine getirmemek için soyut, asılsız ve samimiyetsiz iddialarda bulunarak sözleşmenin feshini istediklerini, bu durumun ahde vefa ilkesi ve MK. 2.maddesi uyarınca belirtilen iyi niyet ve dürüstlük kuralına açıkça aykırılık teşkil ettiğini belirterek usul yönünden görevsizlik itirazının kabulüne, esas yönünden hukuka aykırı ve haksız davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
MAHKEMEMİZCE TOPLANAN DELİLLER:
1-Davacı tarafça, 23/11/2016 tarihli AD01-5003 Sözleşme Numaralı Yalova Thermal Palace Hisseli Gayrimenkul Satış Sözleşmesi ile ödeme programı örnekleri ve 200 TL bedelli tahsilat makbuzu sunulmuştur.
2-Dava konusu taşınmaza ilişkin tapu kayıtları ve sözleşmenin tapu kaydına şerh düşülüp düşülmediği ile ilgili yazışmalar yapılmış, delil olarak dosyaya konulmuştur.
3-Yalova 3.Noterliğinin 28/11/2016 tarih ve ……. yevmiye nolu ihtarnamenin ve ihtarnamenin muhattaba tebliğine ilişkin belgeler getirtilmiş, delil olarak dosyaya konulmuştur.
DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE MAHKEMEMİZCE KABULÜ :
Dava, taraflar arasında akdedilen 23/11/2016 tarihli AD01-5003 Sözleşme Numaralı Yalova Thermal Palace Hisseli Gayrimenkul Satış Sözleşmesinin feshine, bu sözleşme ekinde bulunan senetlerin iptaline ve davacının ödemiş olduğu 200,00 TL’ nin iadesi istemine ilişkindir.
Dava dilekçesi, davalı tarafın savunması, 23/11/2016 tarihli AD01-5003 Sözleşme Numaralı Yalova Thermal Palace Hisseli Gayrimenkul Satış Sözleşmesinin ile ödeme programı örneği, celbedilen tapu kayıtları ile tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; Davacının, davalı şirket ile arasında haricen düzenlenen Hisseli Gayrimenkul Satış Sözleşmesinin feshi ile sözleşme nedeniyle ödenen paranın iadesi için eldeki davayı açtığı anlaşılmıştır.
Dosyaya ibraz edilen 23/11/2016 tarihli AD01-5003 Sözleşme Numaralı Yalova Thermal Palace Hisseli Gayrimenkul Satış Sözleşmesi ile davacı alıcı müşteri Şemsettin Bektaş ile Davalı (satıcı şirket) Termal Saray Otel İşletmeciliği Turizm İnşaat Pazarlama A.Ş. arasında satış bedelinin 20.750,00 TL olarak imza altına alındığı, sözleşme uyarı davacı tarafça 200,00 TL’nin peşinat olarak ödendiği, geri kalan 20.550 TL lik 48 adet senet düzenlendiği anlaşılmıştır.
Davalı tarafın davanın genel mahkemelerde görülmesi yönündeki görev itirazı davanın mahiyeti ve davacının Tüketici sıfatı dikkate alınarak yerinde görülmemiştir.
Tüm bu hususlar bir bütün halinde değerlendirildiğinde taraflar arasında düzenlenen 23/11/2016 tarihli AD01-5003 Sözleşme Numaralı Yalova Thermal Palace Hisseli Gayrimenkul Satış Sözleşmesinin adi yazılı şekilde düzenlenmiştir. Devremülk hakkı bir binanın veya katın paydaşları arasında tapuda yapılacak resmi sözleşme ile kurulan bir haktır. Kat mülkiyeti kanunun 58.maddesi devremülk hakkının resmi senet ile kurulacağını, aynı kanunun 57.maddesi ise devremülk sözleşmesinin kuruluş şekli konusunda genel hükümlere yollamada bulunmaktadır. Borçlar Kanunun 213 ve Medeni Kanunun 706 ve 781 maddelerinde de sözleşmenin geçerli olması, resmi şekilde düzenlenmesi şartı aranmaktadır. Bu haliyle taraflar arasında düzenlenen devremülk sözleşmesinin resmi şekil şartlarına uyulmadığı için geçersiz olduğu; geçersiz sözleşmeye dayalı olarak tarafların verdiklerini iade etmekle yükümlü oldukları dikkate alınarak ve davacı tarafça yasal süresinde cayma hakkının kullanıldığı anlaşılmakla; Davacının davasının kabulü ile, Davacı ile davalı arasında düzenlenen 23/11/2016 tarihli AD01-5003 Sözleşme nolu Yalova Thermal Palace Hisseli Gayrimenkul Satış Sözleşmesinin feshine, Bu sözleşme nedeniyle davacının davalıya borçlu olmadığının tespitine, sözleşme ekinde bulunan 30/11/2016 başlangıç tarihli 28/10/2020 Bitiş tarihli 48 Adet Sıralı senedin iptaline, Davacı tarafından ödenen 200 TL’nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine, karar vermek gerektiği görüş ve kanaatine varılmış, aşağıdaki şekilde hüküm tesis edilmiştir.
HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle;
Davacının davasının KABULÜ ile, Davacı ile davalı arasında düzenlenen 23/11/2016 tarihli AD01-5003 Sözleşme nolu Yalova Thermal Palace Hisseli Gayrimenkul Satış Sözleşmesinin FESHİNE, Bu sözleşme nedeniyle davacının davalıya borçlu olmadığının TESPİTİNE, Sözleşme ekinde bulunan 30/11/2016 başlangıç tarihli 28/10/2020 Bitiş tarihli 48 Adet Sıralı senedin İPTALİNE,
Davacı tarafından ödenen 200 TL’nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
Alınması gereken 1.417,44 TL nisbi karar ilam harcının davalıdan tahsiline, Hazineye gelir kaydına,
Davacı tarafından yapılan 96,60 TL yargılama giderinin davalıdan tahsiline, davacıya verilmesine,
Karardan sonra yapılacak yargılama giderlerinin davacı gider avansından karşılanmasına, arta kalan gider avansının karar kesinleştiğinde davacıya iadesine,
Davacı kendisini bir vekil ile temsil ettirdiğinden yürürlükte bulunan A.A.Ü.T. Hükümleri uyarı 2.490,00 TL nisbi ücreti vekaletin davalıdan tahsiline, davacıya verilmesine,
Dair kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 Hafta içerisinde İstinaf yolu ile Bölge Adliye Mahkemesine başvuru yolu açık olmak üzere davacı vekilinin yüzüne karşı verilen karar açıkça okundu, usulen anlatıldı. 04/05/2017