MADDİ HASARLI TRAFİK KAZASI SONUCUNDA KASKO POLİÇESİ KAPSAMINDA TAZMİNATA İLİŞKİN HAKEM KARARI

22.06.2021 Tarih ve K-2021/81925 Sayılı Hakem Kararı

1. BAŞVURU KONUSU UYUŞMAZLIK VE YARGILAMA USULÜNE İLİŞKİN BİLGİLER 1.1. Uyuşmazlık Konusu Olay ve Talep Karara bağlanmak üzere Uyuşmazlık Hakemine tevdi edilen uyuşmazlığın konusu, aleyhine başvuru yapılan sigorta şirketi tarafından Genişletilmiş Kasko Sigorta Poliçesi ile teminat altına alınan ve başvuru sahibine ait olan XXX plaka no.lu araçta 01/11/2020 tarihinde meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası neticesinde, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla ıslah ile 50.000,00-TL hasar tazminatı, 1.204,60-TL bilirkişi rapor ücretinin kaza yada başvuru tarihinden itibaren işleyecek ticari gecikme faizi ile yargılama giderlerinin tahsili talebine ilişkindir. 1.2. Başvurunun Hakeme İntikaline ve İncelenmesine İlişkin Süreç Sigorta Tahkim Komisyonuna yapılan başvurunun 5684 sayılı Kanununun 30. Maddesinin 1. Fıkrasında belirtilen yasal şartlara uygunluğunun incelenmesini müteakip, dosya Hakemliğime tevdi ve teslim edilerek yargılamaya başlanmıştır. Dosya içeriği üzerinde yapılan inceleme sonucunda, uyuşmazlığın mahiyeti ve dosya mevcudu itibariyle, Sigorta Tahkim Usulü ve Sigorta Hakemlerine İlişkin Tebliğ hükümleri ile Sigortacılık Kanunu m.30/22 hükmü nazara alınarak, 6100 Sayılı HMK’ nın 424 ve 429. maddeleri hükümleri gereğince duruşma yapılmasına gerek olmadığına karar verilmiştir. Hakemliğim tarafından 05/05/2021 tarihinde alınan ara karar ile başvuran vekiline, XXX plakalı araca ait hasarlı araç fotoğraflarının JPEG formatını ibraz etmesi için işbu ara kararın tebliğinden itibaren 7 günlük süre verilmesine, ara kararın yerine getirilmesinden sonra olmak üzere, ihtilafa konu uyuşmazlık teknik bilgiyi gerektirdiğinden, HMK gereği, söz konusu uyuşmazlığın çözümü hususunda, taraflar arasındaki ihtilafın halli, iddia ve savunmanın değerlendirilmesi suretiyle Anayasa Mahkemesi’ nin 2019/40 E. 2020/40 K. Sayılı kararı gereği, aracın modeli, markası, yaşı ve hasarın boyutu birlikte irdelenmek suretiyle, kaza tarihinde hasarlı aracın tamirinin ekonomik olup olmadığı, ekonomik ise hasar bedeli, ekonomik değil ise kaza tarihindeki ikinci el satış bedeli ile kazadan sonraki hurda (sovtaj) değerinin tespit edilmesi, belirlenen rayiç değerden de aracın hurda bedeli indirilmek suretiyle gerçek zararın tespiti ile varsa araç hasar miktarı ve alacağın hesaplanması yönünden bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verilmiştir. İlgili ara karar taraflara tebliğ edilmiştir. Başvuran vekili 07.05.2021 tarihli e-posta ekinde XXX 4. Asliye Ticaret Mahkemesi XXX D.iş sayılı dosyasına sunulan bilirkişi raporu fotokopisini ibraz etmiştir. Yargılama sırasında alınan 17/05/2021 tarihli bilirkişi raporu taraflara tebliğ edilmiştir. Başvuran vekili 25.05.2021 tarihli e-posta ekinde ıslah dilekçesi sunmuş, 50.000,00.-TL hasar tazminatının tahsiline karar verilmesini talep etmiştir. Söz konusu ıslah dilekçesi sigorta şirketine e-posta ile tebliğ edilmiştir. Sigorta şirketi vekili 28.05.2021 tarihli e-posta ekinde bilirkişi raporuna karşı itiraz dilekçesi sunmuştur. 5 Başvuran vekili tarafından sunulan dilekçe ile uyuşmazlık talep tutarının 50.000,00.-TL’ ye artırılması ile Komisyon tarafından heyet tayini oluşturulmakla, dosya incelemesine heyet olarak devam edilmiştir. Dosya içeriği dikkate alınarak tetkik aşamasının tamamlanmış olması ile uyuşmazlık hakkında karara varılmış ve yargılamaya son verilmiştir. 2. TARAFLARIN ORTAYA KOYDUĞU MADDİ VE HUKUKİ İDDİALAR 2.1. Başvuru Sahibinin İddia, Delil ve Talepleri Başvuru sahibi vekili, aleyhine başvuru yapılan sigorta şirketi tarafından Genişletilmiş Kasko Sigorta Poliçesi ile teminat altına alınan ve başvuru sahibine ait olan XXX plaka no.lu araçta 01/11/2020 tarihinde meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası neticesinde, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla şimdilik 100,00-TL hasar tazminatı, 1.204,60-TL bilirkişi rapor ücreti olmak üzere toplam 1.304,60-TL’nin kaza yada başvuru tarihinden itibaren işleyecek ticari gecikme faizi ile yargılama giderlerinin tahsiline karar verilmesini talep etmiştir. Başvuran taraf, başvuruya dayanak olarak, sigorta şirketine yapılan başvuru örneğini, ölümlü/yaralanmalı trafik kazası tespit tutanağı fotokopisini, araç ruhsat fotokopisini, XXX 4. Asliye Ticaret Mahkemesi XXX D.iş sayılı dosyasına sunulan bilirkişi raporu fotokopisini delil olarak göstermiştir. 2.2. Sigorta Kuruluşunun İddia, Delil ve Talepleri Sigorta şirketi vekili, başvurunun usulden reddi gerektiğini, zamanaşımı itirazının olduğunu, KDV isteminin kabulünün mümkün olmadığını, ekspertiz ücreti talebinin reddi gerektiğini, avans faiz isteminin haksız olduğunu, vekalet ücretinin 1/5 olması gerektiğini beyan ve iddia ederek başvurunun reddine karar verilmesini talep etmiştir. Sigorta şirketi vekil hasar dosya fotokopisini delil olarak ibraz etmiştir. 3. UYUŞMAZLIĞA UYGULANACAK HÜKÜMLER Uyuşmazlığın çözümünde, 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu, Avukatlık Kanunu, Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelik, Kasko poliçesi genel ve özel şartlarının hükümleri dikkate alınmıştır. 4. DEĞERLENDİRME, GEREKÇELİ KARAR 4.1. Değerlendirme Tarafların iddia ve savunmaları ile dosya mevcudu incelendiğinde, taraflar arasındaki uyuşmazlık, hasar tazminatı ve ekspertiz ücreti talebine ilişkindir. 6 Dosyadaki belgelerin incelenmesinden, başvuranın kaza tarihi itibariyle araç maliki sıfatını taşıdığı, aleyhine başvuru yapılan sigorta şirketinin ise aynı tarih itibariyle aracın kasko sigortacısı olduğu görüldüğünden, tarafların aktif ve pasif husumet ehliyetlerinin mevcut olduğu tespit edilmiştir. Dava şartları yönünden davanın görülmesine engel başkaca bir eksiklik bulunmadığı anlaşıldığından uyuşmazlığın esasına girilmiştir. Yargılama sırasında alınan 17.05.2021 tarihli bilirkişi raporunda, “… Aracın onarılmasının ekonomik olmadığı, kaza tarihi olan 01.11.2020 tarihindeki ikinci el piyasasının 70.000.-TL olduğu, sovtaj (kalıntı) bedelinin 20.000.-TL olduğu dikkate alınarak, (70.000. – 20.000) = 50.000,00.-TL (ELLİBİNTÜRKLİRASI) şeklinde olduğu…” kanaatinin bildirildiği görülmüştür. 4.2. Gerekçeli Karar Başvuruya ilişkin olarak, sigorta kuruluşu zamanaşımı hususunun dikkate alınması gerektiğini belirtmiştir. Trafik kazalarında zamanaşımı süresi Karayolları Trafik Kanunu’ nun 109. Maddesi ve Kasko Sigortası Genel Şartları’ nın C.10. Zamanaşımı maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, sigorta sözleşmesinden doğan bütün talepler alacağın muaccel olduğu tarihten itibaren iki yılda zamanaşımına uğrar. Başvuruya konu kaza 01/11/2020 tarihinde meydana gelmiş olmakla Sigorta Tahkim Komisyonu’ na başvuru tarihi 05/03/2021’ dir. Başvuru tarihi itibariyle zamanaşımının dolmadığı anlaşıldığından, sigorta kuruluşu vekilinin zamanaşımı itirazının reddine karar verilmiştir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1459. Maddesi, sigortacının, sigortalının uğradığı zararı tazminle mükellef olduğunu hükme bağlamıştır. Kasko sigortası, TTK’ da ayrıca düzenlenmemiş olmakla zarar sigortaları içerisinde yer alan bir mal sigortası türüdür. Kasko sigortası, rizikonun gerçekleşmesi sonucunda sigorta konusu motorlu aracın uğrayacağı hasarları karşılamaya yönelik bir mal sigortası şeklidir. Kasko Sigortası Genel Şartları A.1 maddesine göre sigortanın kapsamı belirlenmiştir. Buna göre sigortacı, sigortalının poliçede belirtilen ve karayolunda kullanma izni olan motorlu ve motorsuz kara araçlarından, römork veya karavanlardan iş makinelerinden, lastik tekerlekli traktörler, diğer zirai tarım makinelerinden doğan menfaatin aşağıda belirtilen risklerin gerçekleşmesi sonucunda doğrudan uğrayacağı maddi zararları temin etmektedir. Yargılama sırasında alınan bilirkişi raporunun Yargıtay kararlarına uygun ve denetime elverişli olduğu görülmüştür. TTK 1427/2 maddesine göre; “Sigorta tazminatı veya bedeli, rizikonun gerçekleşmesini müteakip ve rizikoyla ilgili belgelerin sigortacıya verilmesinden sonra sigortacının edimine ilişkin araştırmaları bitince ve her hâlde 1446 ncı maddeye göre yapılacak ihbardan kırk beş gün sonra muaccel olur. Sigortacıya yüklenemeyen bir kusurdan dolayı inceleme gecikmiş ise süre işlemez.” TTK 1427/4 maddesinde ise, borç muaccel olduğunda, sigortacının ihtara gerek kalmaksızın temerrüde düşeceği hükme bağlanmıştır. 7 Başvuran tarafından, sigorta şirketine 08/02/2021 tarihinde başvuru yapılmış olduğundan faiz başlangıç tarihi 26/03/2021’ dir. Sigorta kuruluşu tarafından teminat altına alınan aracın hususi olması nedeniyle, Yargıtay kararları gereği yasal faiz yürütülmesi gerektiği kanaati oluşmuştur. Yukarıdaki husus yanı sıra başvuruda talep edilen ekspertiz ücreti, TTK 1426 maddesi gereği, sigortacının ödemek zorunda olduğu makul giderlerden olup değer kaybı zararının hesaplanması için yapılan masraflar olarak kabul edilmiştir. Ancak başvuran tarafından ekspertiz ücretinin ödendiğine ilişkin herhangi bir belge ibraz edilmediğinden ekspertiz ücreti talebinin reddine karar verilmesi gerekmiştir. Dosyadaki mevcut belgeler yeterli görülerek, ayrıca bir inceleme yapılmasına yer olmadığından yargılamaya son verilerek hüküm kurulmuştur. TTK, KTK, Kasko Sigortası Genel Şartları ile Poliçe özel şartları ve yargılama sırasında alınan bilirkişi raporunun denetime elverişli bulunması neticesi, başvurunun kabulüne, hasar tazminatının 50.000,00.-TL olduğuna karar verilmiştir.

5. KARAR Yapılan değerlendirmeler ve belirtilen gerekçeler neticesinde; 1. Başvurunun kabulü ile 50.000,00.-TL tazminatının 26/03/2021 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile sigorta şirketinden alınarak başvuru sahibine verilmesine, 2. Başvurunun kabulüne karar verildiğinden, başvuran tarafın yapmış olduğu masraflardan 750,00.-TL başvuru ücreti, 8,50.-TL vekaletname suret harcı, 13,40.-TL baro pulu ve 400,00.-TL bilirkişi ücreti olmak üzere toplam 1.171,90.-TL’ nin sigorta şirketinden alınarak başvuru sahibine verilmesine, 3. Başvuru sahibi vekille temsil edildiğinden 5684 sy lı Kn, 24.11.2020 tarihli, 31314 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan AAÜT’ nin maddeleri gereğince hesaplanan 7.300,00.-TL vekalet ücretinin, sigorta şirketinden alınarak başvuru sahibine verilmesine, 5684 sayılı Kanunun 30/12. maddesi hükmü gereği, kararın bildirim tarihinden itibaren 10 gün içinde Sigorta Tahkim Komisyonu nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere oy çokluğu ile karar verildi. 22/06/2021