NASKON İNŞAAT(NASKON SAPPHİRE-ANKARA-SAMSUN) DEVRE MÜLK SÖZLEŞMESİNİN FESHİ, ÖDENEN BEDELİN FAİZİ İLE BERABER İADESİ, SENETLERİN İPTALİ MAHKEME KARARI

TÜRK MİLLETİ ADINA

T.C.
ANKARA
11. TÜKETİCİ MAHKEMESİ
GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO : 2015/1562
KARAR NO : 2016/1183

DAVACI : N. İ
VEKİLİ : Av. ÖZNUR ULAŞ
DAVALI : NASKON İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.
DAVA : Devre Mülk Sözleşmesinin İptali -Menfi Tespit
DAVA TARİHİ : 22/12/2015
KARAR TARİHİ : 20/12/2016
KARAR YAZILMA TARİHİ : 22/12/2016
Davacı vekili tarafından davalı aleyhine açılan iş bu davanın yapılan açık yargılaması sonunda:
DAVA:
Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkili ile davalı arasında 26/10/2014 tarihinde davalıya ait Naskon Sapphire Resort&SPA tesislerinde bulunan, Ankara ili Ayaş ilçesi Uğurçayırı köyü 118 ada 3 parsel A blok zemin kat 24 nomaralı 1+1 tip daire ile ilgili olarak 07-13 Ocak kullanım tarihli Devre Mülk Satış Sözleşmesi imzalandığını, Müvekkilin sözleşme uyarınca 14/11/2014 tarihinde 7.000,00 TL, 18/11/2014 tarihinde 11.500,00 TL olmak üzere toplam 18.500,00 TL ödeme yaptığını, 12-26 Temmuz tarihlerinde devremülkü kullanmak amacıyla gittiğinde tanıtım aşamasında gösterilen devremülk ile teslim edilen devremülk ve eşyaların gösterilenden oldukça farklı olduğunu, firma yetkilileri ile görüşüldüğünde mevcut devre mülkü 2+1 ile değiştirilirse tanıtım aşamasında verilen tüm eşyaların mevcut olduğunu belirterek müvekkilini iknaya çalışmalarına karşılık müvekkilinin bunu kabul etmediğini sözleşmeyi de iptal etmek istediğini ve yine vaat ve psikolojik baskı ile 23/07/2015 tarihinde ek bir sözleşme düzenleyerek 2+1 tip 5.700,00 TL bedelli sözleşme imzaladıklarını, bu sözleşme gereği ek ücret olarak 2.000,00 TL nin peşin ödendiğini, müvekkilin davalı firmaya Ankara 26 Noterliğinin 08977 yevmiye numarası ve 05/08/2015 tarihli ihtarname keşide ederek cayma hakkını kullandığını, 23/07/2015 tarihli sözleşmeyi feshettiğini bildirerek 2.000,00 TL ödeme ile senetlerin iadesini ve iptalini talep etmiş, ihtarnamenin davalıya tebliğ edildiğini, sonuç alınamadığı nedenle iş bu davanın açıldığını belirterek sözleşmenin iptaline, ödenen bedelin iadesine ve davalı elinde bulunan 11 adet senetin iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
CEVAP:
Davalı adına usulüne uygun davetiye tebliğ edilmiş, davalı davaya cevap vermediği gibi duruşmaya da katılmamıştır.
GEREKÇE:
Dava, devre mülk sözleşmesinin geçersizliği, ödenen bedelin iadesi ve senetlerin iptali talebine ilişkindir.
634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’na 10/06/1985 tarih ve 3227 sayılı kanunla eklenen 57.maddesi hükmüne göre; ” Mesken olarak kullanılmaya elverişli bir yapı veya bağımsız bölümün ortak maliklerinden her biri lehine bu yapı veya bağımsız bölümden yılın belli dönemlerinde istifade hakkı, müşterek mülkiyet payına bağlı bir irtifak hakkı olarak kurulabilir. Bu hakka devre mülk hakkı denir.”
Aynı kanunun 60.maddesinde; Ana taşınmaz mal ile bağımsız bölümlerin ve müstakil yapıların tapu kütüklerinin beyanlar hanesine, bağımsız bölüm veya yapı üzerinde devre mülk hakkı kurulduğu işaret edilir ve düzenlenecek tapu senedinde de bu husus belirtilir.” hükmündedir.
Ancak bir irtifak hakkı özelliği göstermesinden dolayı devre mülk hakkının kurulması için TMK.nun 780.maddesi gereğince tapu kütüğünde tescil şarttır. Anılan yasanın 781.maddesi gereğince de irtifak hakkının kurulması için yapılan sözleşmenin geçerli olması resmi şekilde düzenlenmesine bağlıdır.
Somut olayda devre mülk satış sözleşmesi taşınmaz satımına ilişkin olup, adi yazılı şekilde düzenlendiği, alıcının da ödeme yaptığı görülmektedir. Tapulu taşınmazın mülkiyetinin devrine, mülkiyetten gayri ayni bir tesisine ilişkin sözleşmelerin resmi biçimde düzenlenmesi gerekir. Taraflar arasında taşınmaz satışına ilişkin sözleşme BK.nun 213, MK.nun 634 ve Tapu Kanunu’nun 26.maddesi gereğince resmi biçimde düzenlenmediğinden geçersizdir. Geçersiz sözleşmeye istinaden taraflar verdiklerini isteyebilir. Kaldı ki davalının sözleşme edimlerini yerine getirdiğine dair dosyaya herhangi bir delil sunulmamıştır.
Tarafların tüm delilleri toplanmış, dosya üzerinde konusunda uzman bilirkişi marifeti ile inceleme yaptırılmış, bu bağlamda alınan bilirkişi raporunun; mahkememizce kabul edilen maddi olgulara ve kanıtlara dayandığı, objektif ve bilimsel nitelikte bulunduğu, hüküm kurmaya elverişli olduğu anlaşılmakla hükme esas alınarak aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.
HÜKÜM:Yukarıda açıklanan nedenlerle;
1-Davanın KABULÜ ile 20.500,00 TL bedelin 17/08/2015 tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
2-Davacı tarafından düzenlenip davalıya verilen 30/08/2015 ile 30/05/2016 arasındaki 336,00 TL bedelli 10 adet sıralı bononun ve 30/06/2016 tarihli 340,00 TL bedelli bononun davacının davalıya borçlu olmadığının tespitine,
3-Alınması gereken 1.400,35 TL harcın davalıdan tahsili ile hazineye gelir kaydına,
4-Davacı tarafından yapılan posta + bilirkişi masrafı olmak üzere toplam 295,10 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
5-Davacı gider avansından kullanmayan kısmının HMK’nun 333.311 ve HMKGAT’nin 5/1.maddeleri uyarınca, davacı tarafa İADESİNE,
Dair, davacı vekili ile davalı vekilinin yüzüne karşı kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde temyiz edilmesi halinde İstinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 20/12/2016