DEVRE MÜLK HAKKI VE KANUNDA DÜZENLENME ŞEKLİ

DEVRE MÜLK HAKKI VE SÖZLEŞMESİ

    Devre mülk hakkı ve sözleşmesi Kat Mülkiyeti Kanununda düzenlenmiştir. KMK. m. 57’deki hükme göre, devre mülk hakkı,” mesken olarak kullanılmaya elverişli bir yapı veya bağımsız bölümün ortak maliklerinden her biri lehine bu yapı veya bağımsız bölümden yılın belli dönemlerinde istifade hakkı sağlayan müşterek mülkiyet payına bağlı bir irtifak hakkıdır.”şeklinde düzenlenmiştir. Devre mülk hakkı, müşterek mülkiyet(TMK 688-700) ve irtifak hakkı( TMK 799 vd.) müessesleri üzerine kurulmuştur. Kat mülkiyeti Kanunu’nun 58.maddesine göre devre mülk hakkı ancak mesken nitelikli kat mülkiyetine veya kat irtifakına çevrilmiş yahut müstakil yapılarda kurulabilir.RUHİ, C: Ahmet: Sözleşmeler Hukuku, Seçkin Yayıncılık, C: I,  2. Bası, Ankara 2013, s. 910.

         Devre mülk hakkı ve sözleşmelerine ilişkin diğer bir düzenleme 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ile 14.01.2015 tarihinde tüketicilerin mağduriyetini en aza indirmek için yürürlüğe giren Devre Tatil ve Uzun Süreli Tatil Hizmeti Sözleşmeleri Yönetmeliğidir. 14.01.2015 tarihinde yürürlüğe giren Devre Tatil ve Uzun Süreli Tatil Hizmeti Sözleşmeleri Yönetmeliğinin Amaç başlıklı (m1/1.) göre; “bu yönetmeliğin amacı; devre tatil, ön ödemeli devre tatil, uzun süreli tatil hizmeti, değişim ve yeniden satış sözleşmelerini uygulanacak usul ve esasları düzenlemektedir.”denilmektedir.Yönetmeliğin (m.2/3) maddesine göre ise; “yönetmeliğin uygulanmasında devre mülk, dönem mülk, paylı mülkiyet, hisseli gayrimenkul satışı ve benzeri isimler altında yapılan tapu tesciline konu edilen satışlara ilişkin sözleşmeler, bir yıldan uzun süre için kurulması ve tüketiciye bu süre zarfında birden fazla dönem için bir veya daha fazla gecelik konaklama imkanı tanıması halinde devre tatil sözleşmesi olarak kabul edilir” denilmiştir. Bu kanun ve özellikle yönetmelik kapsamında tüketicilerin mağduriyetinin önüne geçilmesi açısından, satıcı ve sağlayıcıya oldukça fazla yükümlülük getirilmiştir. Yönetmelik kapsamında satıcı veya sağlayıcı tüketiciye sözleşmenin kurulmasından en az bir gün önce tüketicilere yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile ön bilgilendirme formu vermek zorunda olduğu gibi sözleşmenin şekli ve içeriği hususunda da oldukça detaylı yükümlülükler getirilmiştir.