TERMAL SARAY OTEL İŞLETMECİLİĞİ- KARADERELİ GROUP DEVRE MÜLK SÖZLEŞMESİNİN FESHİ-SENETLERİN İPTALİ-ÖDENEN BEDELİN İADESİ KARARI

Devre mülk sözleşmesinde “CAYMA HAKKININ” yönetmelik hükümleri gereğince açıkça düzenlenmesi gerekmekte olup buna ilişkin bilgilendirmenin sözleşme öncesinde ve sözleşme hükümlerinde yer verilmemiş olması durumunda tüketici sözleşmenin feshini ve ödediği bedelin iadesini isteyebilecektir.Aşağıda buna ilişkin güncel bir kararı sunuyoruz;


TÜRK MİLLETİ ADINA

T.C.
YALOVA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO : 2016/588
KARAR NO : 2016/688

DAVACI : Z. E
VEKİLİ : Av. Öznur ULAŞ
DAVALI : TERMAL SARAY OTEL İŞLETMECİLİĞİ TURİZM İNŞAAT PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ -0840039812500011 Mecidiyeköy Mah. Büyükdre Cad. No:73/11 Şişli/ İSTANBUL
DAVA : Tüketici Tarafından Açılan Devre Tatil Sözleşmesinden Kaynaklanan
DAVA TARİHİ : 26/08/2016
KARAR TARİHİ : 22/11/2016
KARAR YAZ. TARİHİ : 24/11/2016
Mahkememizde görülmekte bulunan Tüketici Tarafından Açılan Devre Tatil Sözleşmesinden Kaynaklanan davasının yapılan açık yargılamasının sonunda:
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Davacının mahkememize vermiş olduğu 19/08/2016 tarihli dilekçesinde özetle; müvekkilinin 11/03/2016 tarihinde davalı firma ile 01-08 Haziran tarihlerinde kullanımı kapsayacak şekilde hisseli gayrimenkul satış sözleşmesi imzaladığını, sözleşme bedelinin 13.000,00 TL olarak belirlenmiş olmasına rağmen aynı gün düzenlenen taahhütname ile peşin olarak ödendiğinde 10.375,00 TL olacağının belirtildiğini davacının 14/03/2016 tarihinde sözleşme bedeli olan 10.375,00 TL’yi peşin olarak ödediğini, davacı tarafından sözleşmenin tüm maddelerine aykırı olarak yapılması, internet üzerinden aynı yerden aynı şekilde sözleşme imzalayan tüketicilerin bulunduğunu öğrenmesi nedeniyle cayma hakkını kullanarak sözleşmeyi feshettiğini, davalı şirketçe tebliğ alınmış olmasına rağmen hiçbir ödeme yapılmadığını, davalı şirketin güvenilir olmadığını belirterek, hisseli gayrimenkul satış sözleşmesi iptali ile yapılan 10.375,00 TL ödemenin ödeme tarihinden itibaren yasal faiziyle iadesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalıya yüklenmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Dava dilekçesi davalı tarafa usulüne uygun olarak tebliğ edilmiş, davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; davanın reddini savunmuştur.
Dosya incelendiğinde taraflar arasındaki uyuşmazlığın hisseli gayrimenkul satış sözleşmesinden kaynaklanan sözleşmenin feshi davası olduğu anlaşılmıştır.
Mahkememizce yapılan yargılama, toplanan deliller, taraflar arasında yapılan sözleşme ve tüm dosya içeriğine göre davacının davalı şirket ile hissesi gayrimenkul satış sözleşmesi imzaladığı, 28/06/2016 tarihinde tüketicinin davalı şirkete cayma hakkını bildirir ihtarnamesini gönderdiği, ihtarnamenin davalı şirket tarafından tebellüğ edildiği, davaya tüketici mahkemesi sıfatıyla bakıldığı, tüketici kanununa göre tüketici teslim almadığı ve cayma hakkını kullandığı sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olduğundan davacı tarafın davasının kabulüne, sözleşmenin feshine, davacı tarafça peşin ödenen 10.375,00.-TL’nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya ödenmesine, satış bedeline istinaden keşide edilen senetlerin iptaline karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur.
HÜKÜM:
Davanın KABULÜ İLE,
Taraflar arasında akdedilen 11/03/2016 tarihli sözleşmenin iptaline, peşin ödenen 10.375,00 TL bedelin ödeme tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine,
Alınması gereken 708,71 TL harcın davalı Termal Saray Otel İşletmeciliği Turizm İnşaat Paz. AŞ’den tahsiline hazineye gelir kaydına.
Davacı tarafından yapılan 0,75.-Kr dosya, 66,00.-TL tebligat ücreti masrafı olmak üzere toplam 66,75.-TL yargılama giderinin davalı Termal Saray Otel İşletmeciliği Turizm İnşaat Paz. AŞ’den tahsiline, davacıya verilmesine,
Davacı tarafından yatırılan gider avansından bakiye kalan kısmın istek halinde ve karar kesinleştiğinde davacıya İADESİNE,
Davacı vekili için kabul edilen değer üzerinden Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre hesaplanan 900,00.-TL vekalet ücretinin davalıdan tahsiline, davacıya verilmesine.
Dair tebliğden itibaren 2 hafta süre içersinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar taraf vekillerinin yüzüne karşı açıkça okunup usulen anlatıldı. 22/11/2016