Yalova Termal Tatil Hizmetleri Pazarlama Turizm Ticaret Ltd Şti, Uygar Emet Termal Otel Sağlık Tesisleri İnş. Turizm Tic. A.Ş ve İdeal Termal Tatil Hiz. Paz. Tur. Tic. Ltd. Şti Devre Mülk Sözleşmesinin Feshi, Cayma Hakkının Kullanılması, Ödenen Bedellerin İadesi ve Senetlerin İptali

Yalova Termal Tatil Hizmetleri Pazarlama Turizm Ticaret Ltd Şti, Uygar Emet Termal Otel Sağlık Tesisleri İnş. Turizm Tic. A.Ş ve İdeal Termal Tatil Hiz. Paz. Tur. Tic. Ltd. Şti Devre Mülk Sözleşmesinin Feshi, Cayma Hakkının Kullanılması, Ödenen Bedellerin İadesi ve Senetlerin İptali

DEVRE MÜLK HAKKININ NİTELİĞİ

Devre mülk hakkı, Kat Mülkiyeti Kanunun 57.maddesinde düzenlenmiş olup, bu hükme göre, devre mülk hakkı,”mesken olarak kullanılmaya elverişli bir yapı veya bağımsız bölümün ortak maliklerinden her biri lehine bu yapı veya bağımsız bölümden yılın belli dönemlerinde istifade hakkı sağlayan müşterek mülkiyet payına bağlı bir irtifak hakkı” olarak tanımlanmıştır.

DEVRE MÜLK SÖZLEŞMESİNDE CAYMA SÜRESİ NEDİR?

6502 sayılı yasanın 50/6. maddesi ile Uzun Süreli Tatil Hizmeti Sözleşmeleri Yönetmeliğinin 7.maddesi uyarınca tüketici, on dört gün (14) içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

CAYMA HAKKI NASIL KULLANILIR?

Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin, cayma hakkı süresi dolmadan, şahsi hakka konu ön ödemeli devre tatil sözleşmeleri için yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile ayni hakka konu taşınmaza ilişkin sözleşmelerde ise noterlikler aracılığıyla satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmesi yeterlidir. Yani tüketici noter aracılığı ile 14 gün içerisinde cayma bildirimini satıcıya yönelterek bu hakkını kullanabilecektir. Devre tatil, uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri ve bu sözleşmelerle birlikte düzenlenmiş olan yeniden satış, değişim ve ilgili diğer tüm sözleşmeler, cayma hakkının kullanılması ile birlikte hiçbir cezai şart ödeme yükümlülüğü olmaksızın kendiliğinden sona erer.

CAYMA HAKKININ KULLANILMASI DURUMUNDA TÜKETİCİYE ÖDENEN BEDELİN VE SENETLERİN İADESİ NASIL GERÇEKLEŞTİRİLİR?

Tüketicinin devre mülk hakkı veren sözleşmelerden cayma hakkını kullanması durumunda, tüketiciye iade edilmesi gereken tutar ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belge, cayma bildiriminin satıcı veya sağlayıcıya ulaştığı tarihten itibaren en geç on dört gün içinde tüketiciye geri verilir.

DEVRE MÜLK SÖZLEŞMESİNİN FESHİ

Devre Tatil Ve Uzun Süreli Tatil Hizmeti Sözleşmeleri Yönetmeliği’nin 13.maddesine göre, satıcı veya sağlayıcının, tüketiciye her ödeme tarihinden en az on dört gün önce yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile ödeme bildiriminde bulunması zorunludur.
Tüketici, ilk iki taksiti ödedikten sonra, üçüncü yıldan itibaren her taksite ilişkin ödeme bildirimini almasını takiben on dört gün içinde satıcı veya sağlayıcıya yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirimde bulunarak herhangi bir cezai şart ödemeksizin sözleşmeyi feshedebilir.

YENİ KANUN İLE TÜKETİCİYE ÖN BİLGİLENDİRME VE CAYMA FORMUNUN VERİLMEMESİ DURUMUNDA CAYMA HAKKI 1 (BİR) YIL SÜRE İLE UZAYACAKTIR

İlgili yönetmeliğin 5.maddesi uyarınca, Satıcı veya sağlayıcı, bu Yönetmelik kapsamında düzenlenen sözleşmelerin kurulmasından en az bir gün önce tüketicilere yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile ön bilgilendirme formu vermek zorundadır.
Ön bilgilendirme formunun;
a) Devre tatil sözleşmeleri için Ek-1’de
b) Uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri için Ek-2’de,
c) Yeniden satış sözleşmeleri için Ek-3’te,
ç) Değişim sözleşmeleri için Ek-4’te,
d) Ön ödemeli devre tatil sözleşmeleri için ise Ek-5’te,
yer alan bilgileri içermesi zorunludur.(İlgili sözleşmelerin eklerine ulaşmak için tıklayınız)

Yönetmeliğin 6.maddesine göre ise; Satıcı veya sağlayıcı, 5 inci madde uyarınca tüketiciye verilen ön bilgilendirme formunda yer alan bilgilerle birlikte tüketicinin adı, soyadı, açık adresi ve diğer iletişim bilgileri ile tarafların sözleşmeyi imzaladığı yer ve tarihe ilişkin bilgileri de içeren bir sözleşme düzenlemek ve yazılı veya mesafeli olarak kurulan bu sözleşmelerin bir örneğini kağıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye vermek zorundadır. Daha ağır şekil şartları öngören kanun hükümleri saklıdır. Aksi halde satıcı veya sağlayıcı sonradan sözleşmenin geçersizliğini tüketicinin aleyhine olacak şekilde ileri süremez. Satıcı veya sağlayıcı, Ek-6’da yer alan cayma formunu, sözleşmenin kurulduğu anda yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısıyla tüketiciye vermek zorundadır.
Bunlara aykırılık olduğunda tüketici cayma hakkını kullanmak için 14 günlük süreyle bağlı değildir. Bu süre her halükarda cayma süresinin bittiği tarihten itibaren bir yıl sonra sona erecektir.

DEVRE MÜLK SÖZLEŞMESİNİN ÖN ÖDEMELİ SATILMASI DURUMUNDA TÜKETİCİNİN SÖZLEŞMEDEN DÖNME HAKKININ ŞARTLARI NELERDİR?

Devre tatile konu taşınmazın ön ödemeli satılması durumunda, devir veya teslim tarihine kadar tüketicinin herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkı vardır. Sözleşmeden dönülmesi durumunda satıcı, sözleşme bedelinin yüzde ikisine kadar tazminat talep edebilir. Satıcı, yükümlülüklerini hiç ya da gereği gibi yerine getirmezse tüketiciden herhangi bir bedel talep edemez. Sözleşmeden dönülmesi durumunda, tüketiciye iade edilmesi gereken tutar ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belge, dönme bildiriminin satıcıya ulaştığı tarihten itibaren en geç doksan gün içinde tüketiciye geri verilir. Satıcının aldığı bedeli ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi iade ettiği tarihten itibaren, tüketici on gün içinde edinimlerini iade eder.
Ayni hakka konu taşınmazın ön ödemeli satılması durumunda, satıcı veya sağlayıcının yönetmeliğin 5 ve 6 ncı maddelerde yer alan yükümlülükleri yerine getirmesi koşuluyla;
1. a) Kat irtifakı devrini tüketici lehine tapu siciline tescil etmesiyle birlikte yapılacak yazılı bir sözleşme düzenlemesi veya
2. b) Noterliklerde düzenleme şeklinde yapılan satış vaadi sözleşmesi düzenlemesi zorunludur.
Devir ve teslim süresi sözleşme tarihinden itibaren otuz altı ayı geçemez. Kat mülkiyetine konu taşınmazın tüketici adına tescili veya kat irtifakına konu taşınmazın tüketici adına tapu siciline tescil edilmesiyle birlikte taşınmazın zilyetliğinin devri ile teslim veya devir gerçekleşmiş kabul edilir. Taşınmazın kullanıma hazır bir şekilde tüketiciye zilyetliğinin devredilmesi gerekir. Aksi halde, teslim gerçekleşmemiş sayılır.

DEVRE MÜLK VE DEVRE TATİL SÖZLEŞMESİNDE BULUNMASI GEREKLİ ZORUNLU UNSURLAR

1-Satıcı veya sağlayıcı Devre Tatil ve Uzun Süreli Tatil Hizmetleri Yönetmeliğinin 5.maddesi uyarınca tüketiciye verilen ön bilgilendirme formunda yer alan bilgiler ile birlikte tüketicinin adı, soyadı, açık adresi ve diğer iletişim bilgileri ile tarafların sözleşmeyi imzaladığı yer ve tarihe ilişkin bilgileri de içeren bir sözleşme düzenlemek ve yazılı veya mesafeli olarak kurulan bu sözleşmelerin bir örneğini kağıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye vermek zorundadır.

2-Sözleşmenin en az on iki punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dilde, açık, sade, okunabilir bir şekilde düzenlenmesi zorunludur.

3-Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin kendi el yazısı ile sözleşme tarihini yazmasını ve sözleşmeyi imzalamasını sağlamakla yükümlüdür.

4-Ayrıca devre mülk sözleşmelerinde sözleşmenin tapuda resmi şekilde yapılma zorunluluğu olduğundan resmi senedin de sözleşmeye eklenmesi zorunludur.

DEVRE MÜLK ve DEVRE TATİLDE HAKLARIMIZ NELER?

DEVRE MÜLK ve DEVRE TATİLDE HAKLARIMIZ NELER?

2015 yılında Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren DEVRE TATİL VE UZUN SÜRELİ TATİL HİZMETİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ kapsamında tüketicilerin mağduriyetlerinin önüne geçilmesi amaçlanmıştır.Peki yönetmelik kapsamında tüketicinin hakları nelerdir?

Aşağıda belirtilen aykırılıkların mevcut olması durumunda tüketici imzalamış olduğu devre mülk ve devre tatil sözleşmenin feshini, ödediği bedellerin iadesini ve imzalamış olduğu senetlerinin iptali talepli dava açabileceklerdir.Bu aykırılıklar;

1- Bu yönetmelik kapsamında devre mülk ve devre tatil sözleşmesi imzalanmadan en az bir gün önce satıcı veya sağlayıcı, tüketicilere yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile ön bilgilendirme formu vermek zorundadır. Ön bilgilendirme formunun, en az on iki punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir şekilde düzenlenmesi zorunludur. Ön bilgilendirme formunun zorunlu tutulmuş olması sebebi ile bu zorunluluğun satıcı veya sağlayıcı tarafından yerine getirilmemiş olması durumunda tüketici yönetmeliğe aykırılıktan sözleşmenin feshine dayalı olarak ödediği bedellerin iadesi talepli dava açabilecektir.

2-Tüketicinin sıklıkla karşılaştığı durumlardan biri de satıcı veya sağlayıcının tüketiciyi hediye tatil, kampanya, ücretsiz yemek ve gezi gibi isimler altında satışı özendirici yöntemler kullanarak tüketiciye bir davette bulunması halidir. Böyle bir durumda satıcı tarafından bu davetin içeriği ve ticari amacının tanıtım faaliyetinden önce yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye bildirilmesi zorunludur. Bu davetin içeriğinin ve ticari amacının tanıtım faaliyetinden önce tüketiciye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirilmemiş olması da yönetmeliğe aykırılık oluşturacağından bu sebebe dayanarak tüketici sözleşmenin feshini ve ödediği bedellerin iadesi talepli dava açabilecektir.

3-Yukarıda belirtilen aykırılıkla olmasa dahi tüketici ilgili yönetmeliğin CAYMA HAKKI başlıklı 7.maddesi uyarınca sözleşmelerin kurulmasından itibaren on dört gün(14) içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkına sahiptir. Yönetmelik kapsamında yönetmeliğin EK-6 da yer alan CAYMA FORMUNUN tüketiciye verilmemiş olması da sözleşmenin feshi sebebidir ve tüketici dava hakkını kullanabilir.


Sonuç olarak yeni yönetmelik kapsamında tüketiciye ön bilgilendirme ve cayma formunun verilmemiş olması ile tüketiciye satışı özendirici yöntemler kullanarak tüketiciye bir davette bulunması halinde, bu davetin içeriği ve ticari amacının tanıtım faaliyetinden önce yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye bildirilmemiş olması yönetmeliğe aykırılık oluşturacağından tüketici sözleşmenin feshini ve ödediği bedellerin iadesi talepli dava açabilecektir.

Resmi Şekilde Yapılmayan Devre Mülk Sözleşmesinin Geçersizliği

Devre mülk sözleşmelerinin geçerli olması için resmi şekilde yapılmaları zorunludur. Zira devre mülk sözleşmeleri, devre tatil sözleşmelerinden farklı olarak ayni edim içeren bir sözleşme türüdür. Ayni edim, yani tapu dairesine gidilerek mülkiyetin satıcıdan alıcıya geçirilmesi anlamına gelir. Okumaya devam et “Resmi Şekilde Yapılmayan Devre Mülk Sözleşmesinin Geçersizliği”