KİRA BORCUNUN ÖDENMEMESİ HALİNDE KİRACININ TAHLİYESİ

kiracı hakları, kiracı kirayı ödemiyor ne yapmalıyım, kiracı evden nasıl çıkarılır, kiracının tahliyesi, kiracı tahliyesi, kiracının evi boşaltması, kiracı evden çıkmıyor

Kira Ödenmezse Gayrimenkul Nasıl Boşaltılır?

Bir gayrimenkulün tahliyesinde belli prosedürlerin tam ve zamanında takip edilmesi gerekir.

Kira hukukunda, mal sahibine kiralayan, gayrimenkulü belli bir bedel karşılığında sınırlı bir süre için kullanma hakkını alan kişiye ise kiracı denilir.

Kiraya verilen bir taşınmazı tahliye edebilmek için ilgili kanunlarda kiralayana tanınmış belli haklar vardır.

Kiralayan bu hükümler çerçevesinde hem kira borcunun ödenmesini hem de kiralanan gayrimenkulün tahliyesini talep edebilme hakkına sahip olmaktadır.

Tahliye nasıl yapılır?

Kiralayana tanınmış haklardan biri olan kiralanan taşınmazın tahliyesi hususu özel hüküm niteliğinde olan İcra İflas Kanunu’nun 269 ve 276.maddeleri arasında düzenlenmiştir. İlgili Kanunun 269.maddesine göre, kiraya veren ödenmeyen kira bedelleri ile birlikte kiracının tahliyesine ilişkin olarak, haciz ve tahliye talepli icra takibi yapabilir.
Kiracıya Ödeme İçin Süre Verilir mi?
Bu takiple kiracıya, ödenmeyen kira bedellerine ilişkin bir ödeme emri gönderilir. Bu ödeme emrine, kira sözleşmesinin süresine göre değişmekle birlikte, bir yıl ve daha uzun süreli kira sözleşmelerinde, borçluya 30 günlük ödeme süresi tanınır.

Süre Sonunda Yine Ödemezse Ne Yapılır?

Kiracı, kirayı ödemiyor olsa bile, gayrimenkulü boşaltmasını sağlamak her zaman kolay olmayabilir.
Verilen süre içerisinde kiracı borcu ödemez veya 7 gün içerisinde borca itiraz etmez ise icra mahkemesinde tahliye davası açılır.
Burada dikkat edilmesi gereken ilk husus, kiraya veren icra takibini tahliye talepli açmaz ise tahliye davası açma hakkını kaybedileceğidir.
İkinci husus ise, kiracı 7 günlük süre içerisinde borca itiraz ederse artık 30 günlük sürenin beklenmesine gerek yok çünkü “borçlu iradesini ortaya koydu” mantığı ile hareket edilip 30 gün dolmadan tahliye davası açılamayacak olmasıdır.
Açıldığı takdirde davanızın icra mahkemesince ret olunacaktır. Her şekilde 30 günlük sürenin beklenmesi zorunludur.
Kiralayanın izleyeceği diğer yol, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunun 315.maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre kiracı, kiralananın tesliminden sonra muaccel olan kira bedelini veya yan gideri ödeme borcunu ifa etmez ise, kiraya veren kiracıya noter vasıtasıyla ihtarname göndererek 10 gün içinde, kiraya verilen yer konut veya çatılı iş yeri ise 30 gün içinde ödemede bulunulması, ödenmez ise sözleşmenin feshedileceği ihtar olunur. Bu süre içerisinde kiracı, kira borcunu ödemez ise tahliye talepli dava açılabilir.

İki haklı ihtarla hemen tahliye sağlanabilir mi?

6098 sayılı Borçlar Kanunun 352/2 maddesi uyarınca; kiracı bir yıldan kısa süreli kira sözleşmelerinde kira süresi içinde; bir yıl ve daha uzun süreli kira sözleşmelerinde ise bir kira yılı veya bir kira yılını aşan süre içinde kira bedelini ödemediği için kendisine noter aracılığı ile yazılı iki haklı ihtarda bulunulmasına sebep olmuşsa kiraya veren, kira süresinin ve bir yıldan usun süreli kiralarda ihtarların yapıldığı kira yılının bitiminden başlayarak ayrıca bir ihtara gerek olmaksızın tahliye davası açabilir.
Ayrıca kiralayan tarafından ödenmeyen aylara ilişkin olarak yapılmış bir icra takibi var ise bu icra takibi haklı bir ihtar olarak kabul edilmekte, ikinci ihtar da noter aracılığıyla gönderilerek ödeme de bulunulmadığı takdirde tahliye davası açılabilmektedir.

Uygulamada pratik olması açısından oldukça sık başvurulan bir yoldur.