NASKON İNŞAAT ANKARA DEVRE MÜLK SÖZLEŞMESİNİN FESHİ, SENETLERİN İPTALİ VE ÖDENEN BEDELLERİN İADESİ KARARI

Devre mülk sözleşmesinin resmi şekilde yapılması zorunluluk olup tapuda resmi şekilde yapılmayan devre mülk sözleşmeleri geçersizdir.Aşağıda buna ilişkin güncel kararı sunuyoruz.


ANKARA TÜKETİCİ MAHKEMESİ 2015/1161 Esas : 2016/572

DAVACI : T. S.A
VEKİLİ : Av. ÖZNUR ULAŞ – 1465.Sokak 1424.Cadde Burcu Sitesi No:16/3 Çukurambar Çankaya/ ANKARA
DAVALI : NASKON İNŞAAT SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. – Farabi Sk No 30 A/4 Çankaya Merkez/ ANKARA
DAVA : Tüketici Tarafından Açılan Devre Tatil Sözleşmesinden Kaynaklanan
DAVA TARİHİ : 17/09/2015
KARAR TARİHİ : 27/04/2016
KARAR YAZIM
TARİHİ : 27/04/2016
Davacı vekili tarafından davalı aleyhine mahkememize açılan Devre Tatil Sözleşmesinden Kaynaklanan davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
DAVACI VEKİLİ Vermiş olduğu dava dilekçesinde özetle; Müvekkilinin Ankara İli Ayaş ilçesi Uğurçayırı köyü 118 ada 2 parselde yapılacak olan tesisten devre mülk sözleşmesini 06/06/2015 tarihinde imzaladığını, sözleşme bedeli olarak 12500,00TL’nin 5000,00TL lik kısmını nakit ödediğini, kalan kısım için 210 TL 35 ay ve 150TL 1 ay olmak üzere taplam 7.500,00TL tek senet yapıldığını, davalı şirketin vaadettiği hiçbir
yükümlülüğü yerine getirmediğini bunun üzerine müvekkilince davalı şirkete sözleşmeyi feshettiğini bildirir ihtarname çekildiğini, 1 adet senedin iadesinin talep edildiğini, sözleşmenin geçersiz olduğunu bildirerek taraflar arasında düzenlenen 06/06/2015 tarihli devre mülk sözleşmesinin feshi ile sözleşme karşılığı ödenen toplam 5.000,00 TL nin avans faizi ile birlikte davalıdan alınmasına, müvekkili ile davalı şirket arasında imzalanan 1 adet 7500,00TL lik senedin iptali ile yargılama giderleri ve ücreti vekaletin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini dava ve talep etmiştir.
DAVALI’ya mahkememizce usulüne uygun tebligat yapıldığı ancak karar tarihi itibariyle herhangi bir beyanda bulunmadığı anlaşılmıştır.
GEREKCE: Dava Devre mülk sözleşmesinden kaynaklanan taraflar arasında düzenlenen sözleşmenin feshi ve sözleşme karşılığı ödenen bedelin tahsili davasıdır.
Taraflar arasındaki devre mülk sözleşmesi ve ödeme belgeleri dosyaya sunulmuştur.
Satışa konu devre mülk sözleşmesinin tapuda devrinin yapılmadığı, davacının tesisten istifade etmediği, ödenen bedelin ise davacıya iade edilmediği anlaşılmıştır.
Benzer konuda Yargıtay 13 HD.’nin 04.07.2013 tarih ve 2013/4117-18427 esas karar sayılı kararda ” Tapuda kayıtlı taşınmazların satışının, MK nun 706 , BK 213, Tapu K.26 ve Noterlik K.60 maddeleri gereğince resmi şekilde yapılması zorunlu olup, haricen düzenlenen satış sözleşmeleri hukuken geçersizdir. Bu nedenle taraflar arasındaki devre mülk satış sözleşmesi de tapulu taşınmazın satışına ilişkin olup geçersizdir. Geçersiz sözleşmeye dayanarak davacının fesih ve ödediği bedelin iadesini her zaman talep hakkına sahiptir. Bu nedenle davacının ödediği bedelin iadesine karar verilmesi gerekirken yanlış değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir. ” şeklinde kararı ile konuya açıklık getirilmiştir.
Toplanan deliller ve Yargıtay kararı dikkate alınarak taraflar arasındaki sözleşme geçersiz kabul edildiğinden, geçersiz sözleşmeden taraflar her zaman dönebileceğinden, aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.
Dosyada mevcut belgelerden 08/06/2015 tarihinde 2.000,00TL, 10/07/2015 tarihinde 3.000,00TL olmak üzere Vakıfbanktan davalı hesabına 5.000,00TL havale edildiği ve de taraflar arasında senet düzenlendiği anlaşıldığından aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.
Sözleşme feshedildiğinden toplam sözleşme miktarı ( 12.500,00 TL) dava değeri kabul edilip bu miktar üzerinden yargılama giderine ( harç, vekalet – HMK nun md.323) hükmedilmiştir.
HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle;
1.Taraflar arasındaki 06/06/2015 tarih ve 9744 nolu devre mülk sözleşmesinin FESHİNE, sözleşme karşılığı ödenen 5.000,00TL nin dava tarihinden işleyecek değişen oranlarda avans faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
Sözleşme karşılğı verilen alacaklısı Naskon … Ltd. Şti. Borçlusu T. S A, miktarı 7.500,00TL, keşide ve vade tarihleri yazılı olmayan senet nedeniyle borçlu olmadığının TESPİTİNE,
2. Alınması gerekli 27.70 TL başvuru harcı ile 853,87 TL nispi harç olmak üzere toplan 881,57 TL harcın davalıdan alınmasına,
3. Davacı tarafından yapılan 40.00 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
4. Davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden hesap ve takdir olunan 1.500,00 TL ücreti vekaletin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
Davacı vekilinin yüzüne karşı, davalının yokluğunda karar tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde Yargıtay yolu açık olmak üzere verilen karar açıkca okunup anlatıldı. 27/04/2016

DEVRE MÜLK SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ VE CAYMA HAKKININ KULLANILMASI

T.C. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ E. 2014/43181 K. 2015/34755 T. 30.11.2015
DAVA : Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.
KARAR : Davacı, davalı şirket ile arasında 14.11.2010 tarihinde devre mülk satış sözleşmesi akdedildiğini, ancak henüz inşaata dahi başlanmadığını, bunun üzerine davalı şirkete cayma bildirimini gönderdiğini ileri sürerek, bu sebeple sözleşmenin feshi ve iptalini, ödenen 7.400, TL’nin reeskont faizi ile davalıdan tahsilini ve senetlerin iadesini istemiştir.
Davalı, cayma hakkının süresinde kullanılmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.
Mahkemece; davacının cayma hakkını süresinde kullanmaması sebebiyle davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.
Taraflar arasındaki uyuşmazlık, devre mülk satım sözleşmesinin haklı sebeple feshi ve ödenen bedelin iadesidir.
Dosyada mevcut taraflar arasında yapılan devre mülk satış vaadi sözleşmesinin 7. maddesinde satıcı, en geç 15.9.2011 tarihinde 2. Etaptaki tüm devreleri tamamlayacağını, 31.12.2010 tarihi itibarıyla devre mülkü teslim etmeyi kabul ve taahhüt etmiş, 9. madde hükmü uyarınca devre mülk dairesinde devreye bağlı kat irtifakı tapusunun devredileceği, 10. maddede sözleşmenin fesih durumunda tüketicinin % 20 oranında cezai şart ödeyeceği kararlaştırılmıştır. Yapılan adi yazılı sözleşme içeriklerine göre tatil konusu yerde tapu devri ve kat irtifakı kurulması taahhüt edildiğinden sözleşme bu niteliği itibariyle devre mülk satış vaadi sözleşmesidir. itibarla, somut olayda Sözleşme, devre tatile dair olmayıp devre mülk satışına yönelik olduğundan bu nitelikteki sözleşmelerin tapuda resmi şekilde yapılması zorunludur. Aksi halde yapılan sözleşme geçersizdir. Devre mülk dahi olsa taşınmaz satışı resmi şekil şartına tabidir. Adi yazılı şekilde yapılan bu sözleşme Kat Mülkiyeti Kanununda yapılan açık düzenleme uyarınca geçersizdir. Yapılan satış ve devir işleminin asgari noterde resen düzenleme şeklinde veya tapuda yetkili memur huzurunda yapılması zorunludur.
Üstelik sözleşmeye konu taşınmazın halen inşa ve ikmal edilmediği de ortadadır. Devre mülk sözleşmesi de tıpkı devre tatil sözleşmelerinde olduğu gibi tecrübe ve muayene koşuluna bağlı bir sözleşmedir. … blokun inşaatına başlanılmamış olması ve burasının davacı tarafça kullanılamamış olması nazara alındığında sözleşmenin inşaatın tamamlanmasına kadar askıda olduğu ve cayma hakkının sözleşmeye konu dairenin tesliminden sonra başlayacağı da açıktır. Tecrübe ve muayene koşulu gerçekleşmediği sürece tüketici her zaman bu sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.
Davacının sözleşmenin askıda kaldığı süre içerisinde davalı şirkete ait …. deki devre mülkleri kullanması taraflar arasında yapılan başka bir anlaşmayı oluşturmakta olup bu hususta davalı tarafça açılmış bir karşı dava da yoktur.
O halde geçersiz sözleşme sebebiyle iki taraf aldıklarını iade sorumluluğu altındadır. Davacının sözleşme sebebiyle herhangi bir şey almadığı, mal ve hizmetten yararlanmadığı ortadadır. Ayrıca, davalı şirketin sözleşmede belirtilen süre içerisinde davacıya davaya konu devre mülkü teslim etmemiş olması, davacının da süresinde cayma hakkını kullanmış olması davacının sözleşmenin feshinde ve ödediği bedel ile düzenlenen senetlerin iadesinde haklı olduğu açıktır.
Belirtilen sebeplerle mahkemece davanın kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan sebeplerle hükmün davacı yararına BOZULMASINA, HUMK’nun 440/III-2 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 30.11.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

DEVRE MÜLK ve DEVRE TATİLDE HAKLARIMIZ NELER?

DEVRE MÜLK ve DEVRE TATİLDE HAKLARIMIZ NELER?

2015 yılında Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren DEVRE TATİL VE UZUN SÜRELİ TATİL HİZMETİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ kapsamında tüketicilerin mağduriyetlerinin önüne geçilmesi amaçlanmıştır.Peki yönetmelik kapsamında tüketicinin hakları nelerdir?

Aşağıda belirtilen aykırılıkların mevcut olması durumunda tüketici imzalamış olduğu devre mülk ve devre tatil sözleşmenin feshini, ödediği bedellerin iadesini ve imzalamış olduğu senetlerinin iptali talepli dava açabileceklerdir.Bu aykırılıklar;

1- Bu yönetmelik kapsamında devre mülk ve devre tatil sözleşmesi imzalanmadan en az bir gün önce satıcı veya sağlayıcı, tüketicilere yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile ön bilgilendirme formu vermek zorundadır. Ön bilgilendirme formunun, en az on iki punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir şekilde düzenlenmesi zorunludur. Ön bilgilendirme formunun zorunlu tutulmuş olması sebebi ile bu zorunluluğun satıcı veya sağlayıcı tarafından yerine getirilmemiş olması durumunda tüketici yönetmeliğe aykırılıktan sözleşmenin feshine dayalı olarak ödediği bedellerin iadesi talepli dava açabilecektir.

2-Tüketicinin sıklıkla karşılaştığı durumlardan biri de satıcı veya sağlayıcının tüketiciyi hediye tatil, kampanya, ücretsiz yemek ve gezi gibi isimler altında satışı özendirici yöntemler kullanarak tüketiciye bir davette bulunması halidir. Böyle bir durumda satıcı tarafından bu davetin içeriği ve ticari amacının tanıtım faaliyetinden önce yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye bildirilmesi zorunludur. Bu davetin içeriğinin ve ticari amacının tanıtım faaliyetinden önce tüketiciye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirilmemiş olması da yönetmeliğe aykırılık oluşturacağından bu sebebe dayanarak tüketici sözleşmenin feshini ve ödediği bedellerin iadesi talepli dava açabilecektir.

3-Yukarıda belirtilen aykırılıkla olmasa dahi tüketici ilgili yönetmeliğin CAYMA HAKKI başlıklı 7.maddesi uyarınca sözleşmelerin kurulmasından itibaren on dört gün(14) içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkına sahiptir. Yönetmelik kapsamında yönetmeliğin EK-6 da yer alan CAYMA FORMUNUN tüketiciye verilmemiş olması da sözleşmenin feshi sebebidir ve tüketici dava hakkını kullanabilir.


Sonuç olarak yeni yönetmelik kapsamında tüketiciye ön bilgilendirme ve cayma formunun verilmemiş olması ile tüketiciye satışı özendirici yöntemler kullanarak tüketiciye bir davette bulunması halinde, bu davetin içeriği ve ticari amacının tanıtım faaliyetinden önce yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye bildirilmemiş olması yönetmeliğe aykırılık oluşturacağından tüketici sözleşmenin feshini ve ödediği bedellerin iadesi talepli dava açabilecektir.

DEVREMÜLK SÖZLEŞMESİNDEN CAYMA HAKKI-DEVREMÜLK HAKKI KULLANILMADIĞI SÜRECE CAYMA HAKKININ KULLANILABİLECEĞİ

Devre mülk Sözleşmesinden Cayma Hakkı-Devre mülk hakkı kullanılmadığı sürece cayma hakkının her zaman kullanılabileceği-Devre mülk Sözleşmesinin Feshi-Tapu Devri Yapılmış Dahi Olsa Kullanım Gerçekleşmediği Sürece Cayma Hakkının Kullanılabileceği.

T.C. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ 2014/27680 E 2015/29186 K-T. 8.10.2015
DAVA : Taraflar arasındaki sözleşmenin feshi davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.
KARAR : Davacı, davalı şirketin sahibi olduğu Y.. devre mülk tesislerine davet edildiklerini, davalı şirket elamanlarının devre mülk sözleşmesi yapma hususunda baskı yapmaları üzerine sözleşme imzaladığını, ancak firmaya güveni olmadığından cayma bildirimi gönderdiğini ileri sürerek sözleşmenin iptalini, ödediği 10.725 TL nin faizi ile ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Davalı, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, tapu devri yapıldığı, gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.
Davacı, Y..’da davalıya ait tesiste davalı şirket elemanlarınca aldatıcı vaat ve taahhütler ile ve psikolojik baskı altında 31.03.2012 tarihinde devremülk sözleşmesini imzaladığını, ancak daha sonra hiç yararlanmadığı devremülk hakkında 22/05/2015 tarihinde cayma bildiriminde bulunduğunu belirterek, eldeki davayı açmıştır.
4822 Sayılı Yasa ile değişik 4077 Sayılı TKHK’nun 8/1 maddesinde, “kapıdan satış, işyeri, fuar, panayır gibi satış mekânları dışında önceden mutabakat olmaksızın yapılan tecrübe ve muayene koşullu satışlardır.” şeklinde tanımlanmış olup, yapılan tanıtımlar üzerine hazırlıksız bulunduğu bir sırada imzalamış olduğu 23/09/2011 tarihli sözleşmenin, kapıdan satış şeklinde yapıldığının kabulü gerekir. Bu tip satışlar, tecrübe ve muayene koşullu satışlardan olduğundan, cayma hakkı ancak hizmetin ifasından sonra, başka bir ifade ile tatil hakkı kullanıldıktan sonra işlemeye başlayacak olup, bu süre içinde sözleşme askıdadır.
Davacı devremülk hakkını kullanmadığını belirtmekte olup, bu durumda cayma hakkını kullanma süresi henüz başlamamış olduğundan, davacının cayma hakkını kullanması mümkündür. O halde, mahkemece davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde davanın reddine karar verilmiş olması, usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz edilen kararın temyiz eden davacı yararına BOZULMASINA, 08/10/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Devre Mülk Yönetmeliği

14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236
YÖNETMELİK
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
DEVRE TATİL VE UZUN SÜRELİ TATİL HİZMETİ
SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; devre tatil, uzun süreli tatil hizmeti, değişim ve yeniden satış sözleşmelerine uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri devre tatil, ön ödemeli devre tatil, uzun süreli tatil hizmeti, değişim ve yeniden satış sözleşmelerini kapsar.
(2) Devre tatil sözleşmeleri ile sağlanan hakkın şahsi veya ayni bir hak olması, bu hakkın bir dernek üyeliğine ya da şirket ortaklığına bağlı olarak tanınması veya konaklamanın aynı zamanda seyahat ya da diğer hizmetlerle beraber sunulması bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasını engellemez.
(3) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında, devre mülk, dönem mülk, paylı mülkiyet, hisseli gayrimenkul satışı ve benzeri isimler altında yapılan ve tapu tesciline konu edilen satışlara ilişkin sözleşmeler, bir yıldan uzun süre için kurulması ve tüketiciye bu süre zarfında birden fazla dönem için bir veya daha fazla sayıda gecelik konaklama imkânı tanıması halinde devre tatil sözleşmesi olarak kabul edilir.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 50 ve 84 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Bakan: Gümrük ve Ticaret Bakanını,
b) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,
c) Değişim sözleşmesi: Tüketicilere devre tatil sözleşmesinden doğan haklarından diğer kişilerin geçici olarak yararlanmasına izin vermesi karşılığında gecelik konaklama veya diğer hizmetlere geçici olarak erişim imkanı veren bir sisteme katılma hakkı tanıyan sözleşmeleri,
ç) Devre mülk hakkı: 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun Devre Mülk Hakkı başlıklı sekizinci bölümünde düzenlenen hakkı,
d) Devre tatil sözleşmesi: Bir yıldan uzun süre için kurulan ve tüketiciye bu süre zarfında birden fazla dönem için bir veya daha fazla sayıda gecelik konaklama imkânı veren sözleşmeleri,
e) Kalıcı veri saklayıcısı: Tüketicinin gönderdiği veya kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkan veren kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamı,
f) Kanun: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu,
g) Ön ödeme tutarı: Devre tatile konu taşınmazın teslimi veya kullanım hakkının devrinden önce tüketici tarafından ödenen toplam tutarı,
ğ) Ön ödemeli devre tatil sözleşmesi: Tüketicinin ayni hakka konu bir taşınmazın satış bedelini veya şahsi hakka konu taşınmazın kullanım hakkı bedelini önceden peşin veya taksitle ödemeyi, satıcı veya sağlayıcının da bedelin tamamen veya kısmen ödenmesinden sonra taşınmazı ya da kullanım hakkını tüketiciye devir veya teslim etmeyi üstlendiği sözleşmeleri,
h) Proje toplam bedeli: Projeye ilişkin yapı ruhsatlarında yer alan arsa dahil yapının maliyetini,
ı) Sağlayıcı: Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye hizmet sunan ya da hizmet sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,
i) Satıcı: Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye mal sunan ya da mal sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,
j) Tüketici: Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,
k) Yeniden satış sözleşmesi: Satıcı veya sağlayıcının, devre tatil veya uzun süreli tatil hizmetinin alınıp satılması hususunda tüketiciye yardımcı olduğu sözleşmeleri,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Ön Bilgilendirme ve Sözleşme Yükümlülüğü
Ön bilgilendirme
MADDE 5 – (1) Satıcı veya sağlayıcı, bu Yönetmelik kapsamında düzenlenen sözleşmelerin kurulmasından en az bir gün önce tüketicilere yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile ön bilgilendirme formu vermek zorundadır.
(2) Ön bilgilendirme formunun, en az on iki punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir şekilde düzenlenmesi zorunludur.
(3) Ön bilgilendirme formunun;
a) Devre tatil sözleşmeleri için Ek-1’de,
b) Uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri için Ek-2’de,
c) Yeniden satış sözleşmeleri için Ek-3’te,
ç) Değişim sözleşmeleri için Ek-4’te,
d) Ön ödemeli devre tatil sözleşmeleri için ise Ek-5’te,
yer alan bilgileri içermesi zorunludur.
(4) Satıcı veya sağlayıcıdan kaynaklanmayan ve gerekli özenin gösterilmesine rağmen sonuçlarına engel olunamayan, olağandışı ve öngörülemeyen durumlarda, ön bilgilendirme formlarında yer alan bilgiler, sözleşmenin kurulmasından önce yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketicinin onayını almak ve yapılan değişiklikleri de ayrıca sözleşmede belirtmek şartıyla değiştirilebilir.
(5) Bu Yönetmelik kapsamında düzenlenen sözleşmelerle ilgili olarak, satıcı veya sağlayıcının hediye tatil, kampanya, ücretsiz yemek ve gezi gibi isimler altında satışı özendirici yöntemler kullanarak tüketiciye bir davette bulunması halinde, bu davetin içeriği ve ticari amacının tanıtım faaliyetinden önce yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye bildirilmesi zorunludur.
(6) Bu maddede yer alan bilgilendirmelerin yapıldığına ilişkin ispat yükü satıcı veya sağlayıcıya aittir.
Sözleşmenin şekli ve içeriği
MADDE 6 – (1) Satıcı veya sağlayıcı, 5 inci madde uyarınca tüketiciye verilen ön bilgilendirme formunda yer alan bilgilerle birlikte tüketicinin adı, soyadı, açık adresi ve diğer iletişim bilgileri ile tarafların sözleşmeyi imzaladığı yer ve tarihe ilişkin bilgileri de içeren bir sözleşme düzenlemek ve yazılı veya mesafeli olarak kurulan bu sözleşmelerin bir örneğini kağıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye vermek zorundadır. Daha ağır şekil şartları öngören kanun hükümleri saklıdır. Aksi halde satıcı veya sağlayıcı sonradan sözleşmenin geçersizliğini tüketicinin aleyhine olacak şekilde ileri süremez.
(2) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan sözleşmelerin en az on iki punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dilde, açık, sade, okunabilir bir şekilde düzenlenmesi zorunludur.
(3) Mesafeli satış yöntemiyle kurulan sözleşmeler hariç olmak üzere satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin kendi el yazısıyla sözleşme tarihini yazmasını ve sözleşmeyi imzalamasını sağlamakla yükümlüdür.
(4) Sözleşmenin bir örneğinin tüketiciye verildiğine ilişkin ispat yükü satıcı veya sağlayıcıya aittir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Cayma Hakkının Kullanımı ve Tarafların Yükümlülükleri
Cayma hakkı
MADDE 7 – (1) Tüketici, bu Yönetmelik kapsamında düzenlenen sözleşmelerin kurulmasından itibaren on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkına sahiptir.
Cayma hakkının kullanımı
MADDE 8 – (1) Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin, cayma hakkı süresi dolmadan, şahsi hakka konu ön ödemeli devre tatil sözleşmeleri için yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile ayni hakka konu taşınmaza ilişkin sözleşmelerde ise noterlikler aracılığıyla satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmesi yeterlidir.
(2) Satıcı veya sağlayıcı, Ek-6’da yer alan cayma formunu, sözleşmenin kurulduğu anda yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısıyla tüketiciye vermek zorundadır.
(3) Tüketici, cayma hakkını kullanırken Ek-6’da yer alan cayma formunu kullanabileceği gibi cayma kararını bildiren açık bir beyanda da bulunabilir.
(4) Devre tatil, uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri ve bu sözleşmelerle birlikte düzenlenmiş olan yeniden satış, değişim ve ilgili diğer tüm sözleşmeler, cayma hakkının kullanılması ile birlikte hiçbir cezai şart ödeme yükümlülüğü olmaksızın kendiliğinden sona erer.
Satıcı veya sağlayıcının yükümlülükleri
MADDE 9 – (1) Geçerli bir şekilde kurulan devre mülk hakkı veren sözleşmeler hariç olmak üzere, satışın ön ödemeli yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın satıcı veya sağlayıcı, cayma süresi dolmadan tüketiciden herhangi bir isim altında ödeme yapmasını veya tüketiciyi borç altına sokan herhangi bir belge vermesini isteyemez. Bu yasağa rağmen tüketiciden herhangi bir bedel alınması durumunda, alınan bedel tüketiciye derhal iade edilir. Ayrıca tüketiciyi borç altına sokan her türlü belge tüketici yönünden geçersizdir.
(2) Tüketicinin cayma hakkını kullanması durumunda, cayma hakkının kullanılmasından önce sunulan hizmete ilişkin olarak tüketiciden herhangi bir bedel talep edilemez.
(3) Tüketicinin devre mülk hakkı veren sözleşmelerden cayma hakkını kullanması durumunda, tüketiciye iade edilmesi gereken tutar ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belge, cayma bildiriminin satıcı veya sağlayıcıya ulaştığı tarihten itibaren en geç on dört gün içinde tüketiciye geri verilir.
(4) Değişim sözleşmesinin devre tatil sözleşmesi ile birlikte ve aynı zamanda tüketicilere verildiği hallerde, cayma hakkının kullanımına ilişkin süreler her iki sözleşme için de geçerlidir.
(5) Satıcı veya sağlayıcı, yeniden satış sözleşmesi kapsamında satış işlemi gerçekleşmedikçe tüketiciden ödeme yapmasını isteyemez.
Eksik bilgilendirme
MADDE 10 – (1) Satıcı veya sağlayıcının 5 inci maddenin birinci ve üçüncü veya 6 ncı maddenin birinci ya da 8 inci maddenin ikinci fıkralarında belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket etmesi durumunda, tüketici cayma hakkını kullanmak için on dört günlük süreyle bağlı değildir. Bu süre her halükarda cayma süresinin bittiği tarihten itibaren bir yıl sonra sona erer.
(2) Birinci fıkrada belirtilen yükümlülüklerin bir yıllık süre içinde yerine getirilmesi halinde, on dört günlük cayma hakkı süresi, bu yükümlülüklerin gereği gibi yerine getirildiği tarihten itibaren işlemeye başlar.
Bağlı kredi
MADDE 11 – (1) Tüketicinin ödeyeceği bedel, kısmen veya tamamen satıcı veya sağlayıcı ile kredi veren arasındaki anlaşmaya dayanılarak bir kredi veren tarafından karşılanıyorsa tüketicinin sözleşmeden cayması ve buna ilişkin bildirimin cayma süresi içinde ayrıca kredi verene de yöneltilmesi hâlinde bağlı kredi sözleşmesi de herhangi bir tazminat veya cezai şart ödeme yükümlülüğü olmaksızın sona erer.
(2) Bağlı kredi sözleşmesi, sözleşmenin kurulduğu tarihte hüküm doğurmak üzere cayma hakkı süresi sonunda yürürlüğe girer.
(3) Bağlı kredi sözleşmesinde cayma hakkının kullanıldığına dair bildirim, 8 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen yöntemle kredi verene yapılır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Uzun Süreli Tatil Hizmeti Sözleşmelerine İlişkin Özel Hükümler
Uzun süreli tatil hizmeti sözleşmesi
MADDE 12 – (1) Uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri, bir yıldan uzun süre için kurulan ve tüketiciye, belirlenen süre zarfında konaklamaya veya konaklama ile birlikte seyahat ya da diğer hizmetlerin beraber sunulduğu durumlara ilişkin indirim yahut diğer menfaatlerden faydalanma hakkı verilen sözleşmelerdir.
(2) Uzun süreli tatil hizmeti sözleşmelerine ilişkin ödemelerin, üyelik aidatı da dâhil olmak üzere eşit olarak yıllık taksitlere bölündüğü bir ödeme planına göre yapılması zorunludur. Sözleşmede, bedelin taksitli ödeme planının dışında başka bir ödeme seçeneğiyle yapılmasına imkan veren hükümler yer alamaz. Aksi takdirde bu hükümler geçersizdir.
Ödeme bildirimi yükümlülüğü ve sözleşmenin feshi
MADDE 13 – (1) Satıcı veya sağlayıcının, tüketiciye her ödeme tarihinden en az on dört gün önce yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile ödeme bildiriminde bulunması zorunludur.
(2) Tüketici, ilk iki taksiti ödedikten sonra, üçüncü yıldan itibaren her taksite ilişkin ödeme bildirimini almasını takiben on dört gün içinde satıcı veya sağlayıcıya yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirimde bulunarak herhangi bir cezai şart ödemeksizin sözleşmeyi feshedebilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Ön Ödemeli Devre Tatil Sözleşmeleri
Genel esaslar
MADDE 14 – (1) Ayni hakka konu bir taşınmazın veya şahsi hakka konu taşınmazın kullanım hakkının ön ödemeli satılması durumunda, satıcı veya sağlayıcı tarafından, Ek-5’te yer alan bilgilere ek olarak tüketiciye, bağımsız bölüm planı, vaziyet planı, kat planı ve mahal listesinin verilmesi zorunludur.
(2) Satıcı veya sağlayıcının, ön ödemeli satışa başlamadan önce, proje toplam bedelinin bir milyon Türk Lirasını aştığı projeler için, 27/11/2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmeliğin “Teminat” başlıklı beşinci bölümü hükümleri çerçevesinde teminat sağlaması zorunludur.
(3) Ön ödemeli devre tatil sözleşmelerinde, devir veya teslim tarihine kadar tüketicinin herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkı vardır. Sözleşmeden dönme bildiriminin; şahsi hakka konu ön ödemeli devre tatil sözleşmeleri için yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile ayni hakka konu ön ödemeli devre tatil sözleşmeleri için ise noterlikler aracılığıyla satıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir.
(4) Sözleşmeden dönülmesi durumunda:
a) Tüketiciden sadece sözleşme bedelinin yüzde ikisine kadar tazminat talep edilebilir. Satıcı veya sağlayıcı, yükümlülüklerini hiç ya da gereği gibi yerine getirmezse tüketiciden herhangi bir bedel talep edemez.
b) Tüketiciye iade edilmesi gereken tutar ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belge, dönme bildiriminin satıcı veya sağlayıcıya ulaştığı tarihten itibaren en geç doksan gün içinde tüketiciye geri verilir.
c) Tüketici, alınan bedelin ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgenin iade edildiği tarihten itibaren, on gün içinde edinimlerini iade eder.
(5) Sözleşme bedelinin bir kısmının veya tamamının bağlı kredi ile karşılanması durumunda, dönme bildiriminin satıcı veya sağlayıcı tarafından kredi verene derhal bildirilmesi zorunludur. Tüketicinin ödediği satış bedeli, satıcı tarafından dönme bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç doksan gün içinde, yalnızca dördüncü fıkranın (a) bendinde belirtilen tazminat tutarı düşülerek kredi verene iade edilir. Kredi veren, söz konusu tutarı Kanunun 27 ncimaddesine uygun olarak tüketiciye derhal geri öder.
(6) Ön ödemeli devre tatil sözleşmesine konu taşınmazın yer aldığı projede sonradan değişiklik yapılması durumunda, bu değişikliğin tüketiciye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirilmesi zorunludur. Tüketici yapılan proje değişikliğini kabul etmeyerek bir ay içinde vergi, harç, masraf, tazminat ve benzeri adlar altında hiçbir bedel ödemeksizin sözleşmeden dönebilir. Proje değişikliğinin yasal zorunluluklardan veya mücbir sebep hallerinden kaynaklanması durumunda, satıcı tüketiciden sözleşme bedelinin yüzde ikisine kadar kesinti yapabilir.
(7) Sözleşmeye konu taşınmazın inşa edileceği arsa üzerinde yapı ruhsatı alınmadan tüketicilerle ön ödemeli devre tatil sözleşmesi yapılamaz.
(8) Birinci fıkrada belirtilen yükümlülüklerin yerine getirildiğine ilişkin ispat yükü satıcı veya sağlayıcıya aittir.
Ayni hakka konu taşınmazın ön ödemeli satışı
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; 2 nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen sözleşmelere konu taşınmazların ön ödemeli satışı, konusu ayni hak olan ön ödemeli devre tatil sözleşmesi olarak kabul edilir.
(2) Ayni hakka konu taşınmazın ön ödemeli satılması durumunda, satıcı veya sağlayıcının 5 ve 6 ncı maddelerde yer alan yükümlülükleri yerine getirmesi koşuluyla;
a) Kat irtifakı devrini tüketici lehine tapu siciline tescil etmesiyle birlikte yapılacak yazılı bir sözleşme düzenlemesi veya
b) Noterliklerde düzenleme şeklinde yapılan satış vaadi sözleşmesi düzenlemesi
zorunludur.
(3) Devir ve teslim süresi sözleşme tarihinden itibaren otuz altı ayı geçemez. Kat mülkiyetine konu taşınmazın tüketici adına tescili veya kat irtifakına konu taşınmazın tüketici adına tapu siciline tescil edilmesiyle birlikte taşınmazın zilyetliğinin devri ile teslim veya devir gerçekleşmiş kabul edilir. Taşınmazın kullanıma hazır bir şekilde tüketiciye zilyetliğinin devredilmesi gerekir. Aksi halde, teslim gerçekleşmemiş sayılır.
Şahsi hakka konu taşınmazın ön ödemeli satışı
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında, konusu taşınmazın kullanım hakkı olan sözleşmelere ilişkin ön ödemeli satışlar, konusu şahsi hak olan ön ödemeli devre tatil sözleşmesi olarak kabul edilir.
(2) Şahsi hakka konu devre tatil amaçlı taşınmazın kullanım hakkının devrinin en geç otuz altı ay içinde yapılması ve bu hakka konu taşınmazın kullanıma elverişli bir şekilde sunulması zorunludur.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Sorumsuzluk kaydı
MADDE 17 – (1) Sözleşme metninde veya müstakil herhangi bir belgede yer alan ve tüketicinin bu Yönetmelikten kaynaklanan haklarını kullanmaktan feragat ettiğine veya satıcı veya sağlayıcının yükümlülüklerini sınırladığına ya da ortadan kaldırdığına dair kayıtlar geçersizdir.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 18 – (1) 13/6/2003 tarihli ve 25137 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devre Tatil Sözleşmeleri Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

EK – 1
DEVRE TATİL SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU
a) Satıcı, sağlayıcı ve malikin isim, unvan, açık adres, telefon ve varsa MERSİS numarası ile diğer iletişim bilgileri.
b) Sözleşme konusu hakkın tanımı, niteliği, kapsamı ve kullanım koşulları.
c) Sözleşmenin süresi, sözleşme konusu hakkın kullanılabileceği dönem ve tarih aralığı.
ç) Sözleşme konusu taşınmazın fiili durumu ve yeri.
d) Sözleşme konusu hakkın kullanımı için ödenecek tüm vergiler dahil toplam fiyat.
e) Ortak tesislerin ve hizmetlerin kullanımı için ödenecek bedel, vergi, harç gibi zorunlu yasal giderler ile genel idari masrafların ne şekilde hesaplanacağına, bu giderlerin nasıl ve ne zaman arttırılabileceği ile tüketiciye nasıl yansıtılacağına ilişkin açıklamalar.
f) Tüketicinin yararlanabileceği yüzme havuzu, sauna ve benzeri ortak tesisler, ışıklandırma, su, bakım ve benzeri hizmetler ile bunlardan yararlanma şartları.
g) Taşınmazın bakım ve onarımının, yönetim ve idaresinin ne şekilde olacağına ilişkin açıklamalar ve tüketicilerin bu konularla ilgili kararlara nasıl katılabileceği ve kararları nasıl etkileyebileceğini de içeren bilgi.
ğ) İktisabın sözleşmede belirtilenler dışında herhangi bir ek ödemeye ve yükümlülüğe yol açmayacağına ilişkin bilgi.
h) Sözleşme konusu hakkın devir veya takas edilmesinin mümkün olup olmadığı ile varsa değişim planına ilişkin açıklamalar.
ı) Cayma hakkının ne şekilde kullanılacağı ve cayma bildiriminin yapılacağı açık adres, faks numarası ve elektronik posta bilgileri.
i) Sözleşme konusu taşınmaz üzerinde varsa idari veya hukuki kısıtlamalara ilişkin bilgi.
j) Devre mülk hakkı veren sözleşmelerde “Bu sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkınız bulunmaktadır.” ibaresi.
k) Konusunu diğer ayni haklar ile şahsi bir hakkın oluşturduğu sözleşmelerde “Bu sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkınız bulunmaktadır. Cayma süresi içinde sözleşmeye konu mal veya hizmet karşılığında herhangi bir isim altında ödeme yapmanızı veya borç altına sokan herhangi bir belge vermenizi istemeyeceğimizi taahhüt ederiz.” ibaresi.
l) Tüketicinin cayma hakkı konusunda hiç ya da gereği gibi bilgilendirilmemesi halinde cayma hakkını kullanmak için on dört günlük süreyle bağlı olmadığına ve bu sürenin her halükarda cayma süresinin bittiği tarihten itibaren bir yıl sonra sona ereceğine ilişkin bilgi.
m) Tarafların sözleşmeyi fesih şartları ile sözleşmenin feshedilmesi halinde bunun sonuçlarına ilişkin bilgi.
n) Sözleşmeden doğan haktan üçüncü bir kişinin yararlanıp yararlanamayacağına ilişkin bilgi ile yararlandığı takdirde buna ilişkin açıklamalar.
o) Varsa satıcı veya sağlayıcının şikayetlere ilişkin çözüm yöntemleri hakkında bilgi.
ö) Tüketicilerin uyuşmazlık konusundaki başvurularını tüketici mahkemesine veya tüketici hakem heyetine yapabileceklerine dair bilgi.
p) Ödeme planı ve ödemelerin yapılacağı banka ve hesap bilgileri.
r) Sözleşme konusu hakkın taksitle satılması halinde;
1) Tüm vergiler dahil Türk Lirası olarak toplam taksitli satış fiyatı,
2) Faiz miktarı ve faizin hesaplandığı yıllık oran ve sözleşmede belirlenen faiz oranının yüzde otuz fazlasını geçmemek üzere gecikme faiz oranı,
3) Tüketicinin temerrüde düşmesinin hukuki sonuçları,
4) Varsa peşinat tutarı.

EK – 2
UZUN SÜRELİ TATİL HİZMETİ SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN
ÖN BİLGİLENDİRME FORMU
a) Satıcı veya sağlayıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve varsa MERSİS numarası ile diğer iletişim bilgileri.
b) Sözleşme konusu hizmetin niteliği, kapsamı, süresi ve hizmetten yararlanma koşulları.
c) Tüketicinin hizmetten yararlanmaya başlayacağı tarih.
ç) Varsa tüketici tarafından ödenecek ek masrafların niteliği, kapsamı ve tutarı.
d) Sözleşmenin süresine göre her yıl için eşit taksit miktarlarını gösteren ödeme planı ve bu taksitlerin ödenmesi için öngörülen süre.
e) Varsa bir yıldan sonraki taksit ödemelerine ilişkin artış oranı.
f) Tüketiciye sunulan ana hizmetlerin niteliği ve kapsamına ilişkin bilgiler.
g) Cayma hakkının ne şekilde kullanılacağı ve cayma bildiriminin yapılacağı açık adres, faks numarası ve elektronik posta bilgileri.
ğ) “Bu sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkınız bulunmaktadır. Cayma süresi içinde sözleşmeye konu mal veya hizmet karşılığında herhangi bir isim altında ödeme yapmanızı veya borç altına sokan herhangi bir belge vermenizi istemeyeceğimizi taahhüt ederiz.” İbaresi.
h) Tüketicinin cayma hakkı konusunda hiç ya da gereği gibi bilgilendirilmemesi halinde cayma hakkını kullanmak için on dört günlük süreyle bağlı olmadığına ve bu sürenin her halükarda cayma süresinin bittiği tarihten itibaren bir yıl sonra sona ereceğine ilişkin bilgi.
ı) Tüketicinin, ikinci taksit ödemesinden sonra, her taksite ilişkin ödeme bildirimini almasından itibaren on dört gün içinde satıcı veya sağlayıcıya bilgi vererek, herhangi bir cezai şart ödemeksizin sözleşmeyi feshetme hakkının olduğuna dair bilgi.
i) Hizmetin sözleşmede belirtilenler dışında herhangi bir ek ödemeye ve yükümlülüğe yol açmayacağına ilişkin bilgi.
j) Varsa satıcı veya sağlayıcının şikayetlere ilişkin çözüm yöntemleri hakkında bilgi.
k) Tüketicilerin uyuşmazlık konusundaki başvurularını tüketici mahkemesine veya tüketici hakem heyetine yapabileceklerine dair bilgi.
l) Sözleşmeden kaynaklanan haklarının kullanılması sırasında tüketiciye sağlanan öncelikler, promosyonlar, özel indirimler ile ortaya çıkabilecek kısıtlamalar hakkında bilgi.

EK – 3
YENİDEN SATIŞ SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU
a) Satıcı veya sağlayıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve varsa MERSİS numarası ile diğer iletişim bilgileri.
b) Sözleşme konusu hizmetin niteliği, kapsamı ve kullanım koşulları.
c) Sözleşmenin süresi.
ç) Tüketici tarafından ödenecek tüm vergiler dahil toplam fiyat.
d) Varsa tüketici tarafından ödenecek ek masrafların niteliği, kapsamı ve tutarı.
e) Cayma hakkının ne şekilde kullanılacağı ve cayma bildiriminin yapılacağı açık adres, faks numarası ve elektronik posta bilgileri.
f) “Bu sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkınız bulunmaktadır. Cayma süresi içinde sözleşmeye konu mal veya hizmet karşılığında herhangi bir isim altında ödeme yapmanızı veya borç altına sokan herhangi bir belge vermenizi istemeyeceğimizi taahhüt ederiz.” ibaresi.
g) Tüketicinin cayma hakkı konusunda hiç ya da gereği gibi bilgilendirilmemesi halinde cayma hakkını kullanmak için on dört günlük süreyle bağlı olmadığına ve bu sürenin her halükarda cayma süresinin bittiği tarihten itibaren bir yıl sonra sona ereceğine ilişkin bilgi.
ğ) Hizmetin sözleşmede belirtilenler dışında herhangi bir ek ödemeye ve yükümlülüğe yol açmayacağına ilişkin bilgi.
h) Sözleşmeden doğan hakların yeniden satışı için bir sisteme katılmanın mümkün olup olmadığı hakkında bilgi ve varsa bu duruma ilişkin masraflar hakkında bilgi.
ı) Varsa satıcı veya sağlayıcının şikayetlere ilişkin çözüm yöntemleri hakkında bilgi.
i) Tüketicilerin uyuşmazlık konusundaki başvurularını tüketici mahkemesine veya tüketici hakem heyetine yapabileceklerine dair bilgi.

EK – 4
DEĞİŞİM SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU
a) Satıcı veya sağlayıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve varsa MERSİS numarası ile diğer iletişim bilgileri.
b) Sözleşme konusu hakkın niteliği, kapsamı ve kullanım koşulları.
c) Sözleşmenin süresi, sözleşme konusu hakkın kullanılabileceği dönem ve tarih aralığı.
ç) Sözleşme konusu hakkın kullanımı için ödenecek tüm vergiler dahil toplam fiyat.
d) Varsa tüketici tarafından ödenecek ek masrafların niteliği, kapsamı ve tutarı.
e) Değişim sisteminin nasıl çalıştığına ilişkin açıklama ile değişim için önerilen seçenekler ve yöntemler hakkında bilgi.
f) Değişim sistemine konu haklar arasında fark bulunması halinde buna ilişkin bilgi.
g) Tüketiciye sunulan ana hizmetlerin niteliği ve kapsamına ilişkin bilgiler.
ğ) Cayma hakkının ne şekilde kullanılacağı ve cayma bildiriminin yapılacağı açık adres, faks numarası ve elektronik posta bilgileri.
h) “Bu sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkınız bulunmaktadır. Cayma süresi içinde sözleşmeye konu mal veya hizmet karşılığında herhangi bir isim altında ödeme yapmanızı veya borç altına sokan herhangi bir belge vermenizi istemeyeceğimizi taahhüt ederiz.” ibaresi.
ı) Tüketicinin cayma hakkı konusunda hiç ya da gereği gibi bilgilendirilmemesi halinde cayma hakkını kullanmak için on dört günlük süreyle bağlı olmadığına ve bu sürenin her halükarda cayma süresinin bittiği tarihten itibaren bir yıl sonra sona ereceğine ilişkin bilgi.
i) Değişim sözleşmesinin devre tatil sözleşmesiyle birlikte teklif edildiği durumlarda, her iki sözleşme için sadece bir cayma süresi olduğuna dair bilgi.
j) Sözleşmeden kaynaklanan hakların kullanılması sırasında tüketiciye sağlanan faydalar ile ortaya çıkabilecek kısıtlamalar hakkında bilgi.
k) Konaklamanın taşınmaz mal dışında konaklamayla ilgili olması durumunda buna ilişkin bilgi.
l) Varsa satıcı veya sağlayıcının şikayetlere ilişkin çözüm yöntemleri hakkında bilgi.
m) Tüketicilerin uyuşmazlık konusundaki başvurularını tüketici mahkemesine veya tüketici hakem heyetine yapabileceklerine dair bilgi.
n) Tarafların sözleşmeyi fesih şartları ile sözleşmenin feshedilmesi halinde bunun sonuçlarına ilişkin bilgi.

EK – 5
ÖN ÖDEMELİ DEVRE TATİL SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN
ÖN BİLGİLENDİRME FORMU
a) Satıcı, sağlayıcı ve malikin isim, unvan, açık adres, telefon ve varsa MERSİS numarası ile diğer iletişim bilgileri.
b) Sözleşme konusu hakkın tanımı, niteliği, kapsamı ve kullanım koşulları.
c) Sözleşmenin süresi, sözleşme konusu hakkın kullanılabileceği dönem ve tarih aralığı.
ç) Sözleşme konusu taşınmazın fiili durumu ve yeri.
d) Sözleşme konusu hakkın kullanımı için ödenecek tüm vergiler dahil toplam fiyat.
e) Ortak tesislerin ve hizmetlerin kullanımı için ödenecek bedel, vergi, harç gibi zorunlu yasal giderler ile genel idari masrafların ne şekilde hesaplanacağına, bu giderlerin nasıl ve ne zaman arttırılabileceği ile tüketiciye nasıl yansıtılacağına ilişkin açıklamalar.
f) Tüketicinin yararlanabileceği yüzme havuzu, sauna ve benzeri ortak tesisler, ışıklandırma, su, bakım ve benzeri hizmetler ile bunlardan yararlanma şartları.
g) Taşınmazın bakım ve onarımının, yönetim ve idaresinin ne şekilde olacağına ilişkin açıklamalar ve tüketicilerin bu konularla ilgili kararlara nasıl katılabileceği ve etkileyebileceğini de içeren bilgi.
ğ) İktisabın sözleşmede belirtilenler dışında herhangi bir ek ödemeye ve yükümlülüğe yol açmayacağına ilişkin bilgi.
h) Sözleşme konusu hakkın devir veya takas edilmesinin mümkün olup olmadığı ile varsa değişim planına ilişkin açıklamalar.
ı) Cayma hakkının ne şekilde kullanılacağı ve cayma bildiriminin yapılacağı açık adres, faks numarası ve elektronik posta bilgileri.
i) Sözleşme konusu taşınmaz üzerinde varsa idari veya hukuki kısıtlamalara ilişkin bilgi.
j) Devre mülk hakkı veren sözleşmelerde “Bu sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkınız bulunmaktadır.” ibaresi.
k) Konusunu diğer ayni haklar ile şahsi bir hakkın oluşturduğu sözleşmelerde “Bu sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkınız bulunmaktadır. Cayma süresi içinde sözleşmeye konu mal veya hizmet karşılığında herhangi bir isim altında ödeme yapmanızı veya borç altına sokan herhangi bir belge vermenizi istemeyeceğimizi taahhüt ederiz.” ibaresi.
l) Ön ödeme tutarı.
m) Verilen teminata ilişkin bilgiler.
n) Yapı ruhsatının alınış tarihi.
o) Sözleşme konusu hakkın devir veya teslim tarihinin sözleşme tarihinden itibaren otuz altı ayı geçemeyeceğine dair bilgi.
ö) Tüketicinin sözleşmeden dönme hakkı ve bu hakka ilişkin bilgiler.
p) Sözleşmeden dönülmesi durumunda, sözleşme bedelinin yüzde ikisine kadar tazminat ödenmesi haricinde tüketiciden herhangi bir isim altında bedel talep edilemeyeceğine ilişkin bilgi.
r) Sözleşme konusu hakkın devir veya tesliminden sonra geçerli olmak üzere tarafların sözleşmeyi fesih şartları ile sözleşmenin feshedilmesi halinde bunun sonuçlarına ilişkin bilgi.
s) Varsa satıcı veya sağlayıcının şikayetlere ilişkin çözüm yöntemleri hakkında bilgi.
ş) Tüketicilerin uyuşmazlık konusundaki başvurularını tüketici mahkemesine veya tüketici hakem heyetine yapabileceklerine dair bilgi.
t) Ödeme planı ve ödemelerin yapılacağı banka ve hesap bilgileri.
u) Sözleşme konusu hakkın taksitle satılması halinde;
1) Tüm vergiler dahil Türk Lirası olarak toplam taksitli satış fiyatı,
2) Faiz miktarı ve faizin hesaplandığı yıllık oran ve sözleşmede belirlenen faiz oranının yüzde otuz fazlasını geçmemek üzere gecikme faiz oranı,
3) Tüketicinin temerrüde düşmesinin hukuki sonuçları,
4) Varsa peşinat tutarı.

EK – 6
ÖRNEK CAYMA FORMU

(Bu form, sadece sözleşmeden cayma hakkı kullanılmak istenildiğinde
doldurup gönderilecektir.)

-Kime: (Satıcı veya sağlayıcı tarafından doldurulacak olan bu kısımda satıcı veya sağlayıcının ismi, unvanı, adresi, varsa faks numarası ve e-posta adresi yer alacaktır.)

-Bu formla sözleşmeden cayma hakkımı kullandığımı beyan ederim.

-Sözleşme tarihi:

-Cayma hakkına konu hak veya hizmet:

-Cayma hakkına konu hak veya hizmetin bedeli:

-Tüketicinin adı ve soyadı:

-Tüketicinin adresi:

-Tüketicinin imzası: (Sadece kağıt üzerinde gönderilmesi halinde)

-Tarih:

Devre Mülk Sözleşmesinden Cayma Hakkı

6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN VE 14.01.2015 TARİHLİ DEVRE TATİL VE UZUN SÜRELİ TATİL HİZMETİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE DEVRE MÜLK SÖZLEŞMESİNİN FESHİ

DEVRE MÜLK HAKKININ NİTELİĞİ

Devre mülk hakkı, Kat Mülkiyeti Kanunun 57.maddesinde düzenlenmiş olup, bu hükme göre, devre mülk hakkı,”mesken olarak kullanılmaya elverişli bir yapı veya bağımsız bölümün ortak maliklerinden her biri lehine bu yapı veya bağımsız bölümden yılın belli dönemlerinde istifade hakkı sağlayan müşterek mülkiyet payına bağlı bir irtifak hakkı” olarak tanımlanmıştır.

DEVRE MÜLK SÖZLEŞMESİNDE CAYMA SÜRESİ NEDİR?

6502 sayılı yasanın 50/6. maddesi ile Uzun Süreli Tatil Hizmeti Sözleşmeleri Yönetmeliğinin 7.maddesi uyarınca tüketici, on dört gün (14) içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

CAYMA HAKKI NASIL KULLANILIR?

Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin, cayma hakkı süresi dolmadan, şahsi hakka konu ön ödemeli devre tatil sözleşmeleri için yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile ayni hakka konu taşınmaza ilişkin sözleşmelerde ise noterlikler aracılığıyla satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmesi yeterlidir. Yani tüketici noter aracılığı ile 14 gün içerisinde cayma bildirimini satıcıya yönelterek bu hakkını kullanabilecektir. Devre tatil, uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri ve bu sözleşmelerle birlikte düzenlenmiş olan yeniden satış, değişim ve ilgili diğer tüm sözleşmeler, cayma hakkının kullanılması ile birlikte hiçbir cezai şart ödeme yükümlülüğü olmaksızın kendiliğinden sona erer.

CAYMA HAKKININ KULLANILMASI DURUMUNDA TÜKETİCİYE ÖDENEN BEDELİN VE SENETLERİN İADESİ NASIL GERÇEKLEŞTİRİLİR?

Tüketicinin devre mülk hakkı veren sözleşmelerden cayma hakkını kullanması durumunda, tüketiciye iade edilmesi gereken tutar ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belge, cayma bildiriminin satıcı veya sağlayıcıya ulaştığı tarihten itibaren en geç on dört gün içinde tüketiciye geri verilir.

DEVRE MÜLK SÖZLEŞMESİNİN FESHİ

Devre Tatil Ve Uzun Süreli Tatil Hizmeti Sözleşmeleri Yönetmeliği’nin 13.maddesine göre, satıcı veya sağlayıcının, tüketiciye her ödeme tarihinden en az on dört gün önce yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile ödeme bildiriminde bulunması zorunludur.
Tüketici, ilk iki taksiti ödedikten sonra, üçüncü yıldan itibaren her taksite ilişkin ödeme bildirimini almasını takiben on dört gün içinde satıcı veya sağlayıcıya yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirimde bulunarak herhangi bir cezai şart ödemeksizin sözleşmeyi feshedebilir.

YENİ KANUN İLE TÜKETİCİYE ÖN BİLGİLENDİRME VE CAYMA FORMUNUN VERİLMEMESİ DURUMUNDA CAYMA HAKKI 1 (BİR) YIL SÜRE İLE UZAYACAKTIR

İlgili yönetmeliğin 5.maddesi uyarınca, Satıcı veya sağlayıcı, bu Yönetmelik kapsamında düzenlenen sözleşmelerin kurulmasından en az bir gün önce tüketicilere yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile ön bilgilendirme formu vermek zorundadır.
Ön bilgilendirme formunun;
a) Devre tatil sözleşmeleri için Ek-1’de
b) Uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri için Ek-2’de,
c) Yeniden satış sözleşmeleri için Ek-3’te,
ç) Değişim sözleşmeleri için Ek-4’te,
d) Ön ödemeli devre tatil sözleşmeleri için ise Ek-5’te,
yer alan bilgileri içermesi zorunludur.(İlgili sözleşmelerin eklerine ulaşmak için tıklayınız)

Yönetmeliğin 6.maddesine göre ise; Satıcı veya sağlayıcı, 5 inci madde uyarınca tüketiciye verilen ön bilgilendirme formunda yer alan bilgilerle birlikte tüketicinin adı, soyadı, açık adresi ve diğer iletişim bilgileri ile tarafların sözleşmeyi imzaladığı yer ve tarihe ilişkin bilgileri de içeren bir sözleşme düzenlemek ve yazılı veya mesafeli olarak kurulan bu sözleşmelerin bir örneğini kağıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye vermek zorundadır. Daha ağır şekil şartları öngören kanun hükümleri saklıdır. Aksi halde satıcı veya sağlayıcı sonradan sözleşmenin geçersizliğini tüketicinin aleyhine olacak şekilde ileri süremez. Satıcı veya sağlayıcı, Ek-6’da yer alan cayma formunu, sözleşmenin kurulduğu anda yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısıyla tüketiciye vermek zorundadır.
Bunlara aykırılık olduğunda tüketici cayma hakkını kullanmak için 14 günlük süreyle bağlı değildir. Bu süre her halükarda cayma süresinin bittiği tarihten itibaren bir yıl sonra sona erecektir.

DEVRE MÜLK SÖZLEŞMESİNİN ÖN ÖDEMELİ SATILMASI DURUMUNDA TÜKETİCİNİN SÖZLEŞMEDEN DÖNME HAKKININ ŞARTLARI NELERDİR?

Devre tatile konu taşınmazın ön ödemeli satılması durumunda, devir veya teslim tarihine kadar tüketicinin herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkı vardır. Sözleşmeden dönülmesi durumunda satıcı, sözleşme bedelinin yüzde ikisine kadar tazminat talep edebilir. Satıcı, yükümlülüklerini hiç ya da gereği gibi yerine getirmezse tüketiciden herhangi bir bedel talep edemez. Sözleşmeden dönülmesi durumunda, tüketiciye iade edilmesi gereken tutar ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belge, dönme bildiriminin satıcıya ulaştığı tarihten itibaren en geç doksan gün içinde tüketiciye geri verilir. Satıcının aldığı bedeli ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi iade ettiği tarihten itibaren, tüketici on gün içinde edinimlerini iade eder.
Ayni hakka konu taşınmazın ön ödemeli satılması durumunda, satıcı veya sağlayıcının yönetmeliğin 5 ve 6 ncı maddelerde yer alan yükümlülükleri yerine getirmesi koşuluyla;
1. a) Kat irtifakı devrini tüketici lehine tapu siciline tescil etmesiyle birlikte yapılacak yazılı bir sözleşme düzenlemesi veya
2. b) Noterliklerde düzenleme şeklinde yapılan satış vaadi sözleşmesi düzenlemesi zorunludur.
Devir ve teslim süresi sözleşme tarihinden itibaren otuz altı ayı geçemez. Kat mülkiyetine konu taşınmazın tüketici adına tescili veya kat irtifakına konu taşınmazın tüketici adına tapu siciline tescil edilmesiyle birlikte taşınmazın zilyetliğinin devri ile teslim veya devir gerçekleşmiş kabul edilir. Taşınmazın kullanıma hazır bir şekilde tüketiciye zilyetliğinin devredilmesi gerekir. Aksi halde, teslim gerçekleşmemiş sayılır.

KİRA BORCUNUN ÖDENMEMESİ HALİNDE KİRACININ TAHLİYESİ

kiracı hakları, kiracı kirayı ödemiyor ne yapmalıyım, kiracı evden nasıl çıkarılır, kiracının tahliyesi, kiracı tahliyesi, kiracının evi boşaltması, kiracı evden çıkmıyor

Kira Ödenmezse Gayrimenkul Nasıl Boşaltılır?

Bir gayrimenkulün tahliyesinde belli prosedürlerin tam ve zamanında takip edilmesi gerekir.

Kira hukukunda, mal sahibine kiralayan, gayrimenkulü belli bir bedel karşılığında sınırlı bir süre için kullanma hakkını alan kişiye ise kiracı denilir.

Kiraya verilen bir taşınmazı tahliye edebilmek için ilgili kanunlarda kiralayana tanınmış belli haklar vardır.

Kiralayan bu hükümler çerçevesinde hem kira borcunun ödenmesini hem de kiralanan gayrimenkulün tahliyesini talep edebilme hakkına sahip olmaktadır.

Tahliye nasıl yapılır?

Kiralayana tanınmış haklardan biri olan kiralanan taşınmazın tahliyesi hususu özel hüküm niteliğinde olan İcra İflas Kanunu’nun 269 ve 276.maddeleri arasında düzenlenmiştir. İlgili Kanunun 269.maddesine göre, kiraya veren ödenmeyen kira bedelleri ile birlikte kiracının tahliyesine ilişkin olarak, haciz ve tahliye talepli icra takibi yapabilir.
Kiracıya Ödeme İçin Süre Verilir mi?
Bu takiple kiracıya, ödenmeyen kira bedellerine ilişkin bir ödeme emri gönderilir. Bu ödeme emrine, kira sözleşmesinin süresine göre değişmekle birlikte, bir yıl ve daha uzun süreli kira sözleşmelerinde, borçluya 30 günlük ödeme süresi tanınır.

Süre Sonunda Yine Ödemezse Ne Yapılır?

Kiracı, kirayı ödemiyor olsa bile, gayrimenkulü boşaltmasını sağlamak her zaman kolay olmayabilir.
Verilen süre içerisinde kiracı borcu ödemez veya 7 gün içerisinde borca itiraz etmez ise icra mahkemesinde tahliye davası açılır.
Burada dikkat edilmesi gereken ilk husus, kiraya veren icra takibini tahliye talepli açmaz ise tahliye davası açma hakkını kaybedileceğidir.
İkinci husus ise, kiracı 7 günlük süre içerisinde borca itiraz ederse artık 30 günlük sürenin beklenmesine gerek yok çünkü “borçlu iradesini ortaya koydu” mantığı ile hareket edilip 30 gün dolmadan tahliye davası açılamayacak olmasıdır.
Açıldığı takdirde davanızın icra mahkemesince ret olunacaktır. Her şekilde 30 günlük sürenin beklenmesi zorunludur.
Kiralayanın izleyeceği diğer yol, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunun 315.maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre kiracı, kiralananın tesliminden sonra muaccel olan kira bedelini veya yan gideri ödeme borcunu ifa etmez ise, kiraya veren kiracıya noter vasıtasıyla ihtarname göndererek 10 gün içinde, kiraya verilen yer konut veya çatılı iş yeri ise 30 gün içinde ödemede bulunulması, ödenmez ise sözleşmenin feshedileceği ihtar olunur. Bu süre içerisinde kiracı, kira borcunu ödemez ise tahliye talepli dava açılabilir.

İki haklı ihtarla hemen tahliye sağlanabilir mi?

6098 sayılı Borçlar Kanunun 352/2 maddesi uyarınca; kiracı bir yıldan kısa süreli kira sözleşmelerinde kira süresi içinde; bir yıl ve daha uzun süreli kira sözleşmelerinde ise bir kira yılı veya bir kira yılını aşan süre içinde kira bedelini ödemediği için kendisine noter aracılığı ile yazılı iki haklı ihtarda bulunulmasına sebep olmuşsa kiraya veren, kira süresinin ve bir yıldan usun süreli kiralarda ihtarların yapıldığı kira yılının bitiminden başlayarak ayrıca bir ihtara gerek olmaksızın tahliye davası açabilir.
Ayrıca kiralayan tarafından ödenmeyen aylara ilişkin olarak yapılmış bir icra takibi var ise bu icra takibi haklı bir ihtar olarak kabul edilmekte, ikinci ihtar da noter aracılığıyla gönderilerek ödeme de bulunulmadığı takdirde tahliye davası açılabilmektedir.

Uygulamada pratik olması açısından oldukça sık başvurulan bir yoldur.

Resmi Şekilde Yapılmayan Devre Mülk Sözleşmesinin Geçersizliği

Devre mülk sözleşmelerinin geçerli olması için resmi şekilde yapılmaları zorunludur. Zira devre mülk sözleşmeleri, devre tatil sözleşmelerinden farklı olarak ayni edim içeren bir sözleşme türüdür. Ayni edim, yani tapu dairesine gidilerek mülkiyetin satıcıdan alıcıya geçirilmesi anlamına gelir. Okumaya devam et “Resmi Şekilde Yapılmayan Devre Mülk Sözleşmesinin Geçersizliği”