DEVRE MÜLK SÖZLEŞMESİNİN FESHİ, ÖDENEN BEDELLERİN İADESİ, SENETLERİN İPTALİ

TÜKETİCİLERİN YAPACAKLARI SÖZLEŞMEDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR:

            DEVRE MÜLK SÖZLEŞMESİ AYNİ BİR HAK OLUP RESMİ ŞEKİLDE YAPILMASI GEREKMEKTEDİR. FİRMA İLE TÜKETİCİ ARASINDA DÜZENLENEN SÖZLEŞME, SÖZLEŞME İMZA TARİHİNDE NOTERE GİDİLEREK DEVRE MÜLK DÖNEMİNE İLİŞKİN OLARAK TAPUDA ŞERH DÜŞÜLMEMESİ HALİNDE YAPILAN SÖZLEŞMELERİN TAMAMI GEÇERSİZDİR OLUP TÜKETİCİLER SÖZLEŞMEYİ 14 GÜNLÜK CAYMA SÜRESİNE BAĞLI OLMADAN HER ZAMAN FESHEDEBİLECEKTİR. ŞÖYLE Kİ;

            Devre mülk hakkı 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 57-60. maddeleri ile Türk Medeni Kanununun 780 ve 781.maddelerinde düzenlenmiştir.Kat Mülkiyeti Kanunu ile; devre mülk hakkının müşterek mülkiyet payına bağlı bir irtifak hakkı olarak kurulabileceği ve ana taşınmaz mal ile bağımsız bölümlerin ve müstakil yapıların tapu kütüklerinin beyanlar hanesine, bağımsız bölüm veya yapı üzerinde devre mülk hakkı kurulduğu işaret edileceği ve düzenlenecek tapu senedinde de bu hususun belirtileceği düzenlenmiştir. Türk Medeni Kanununun ilgili maddelerinde ise; irtifak hakkının kurulması için tapu kütüğüne tescilin şart olduğu ve irtifak hakkına ilişkin sözleşmenin ancak resmi şekilde yapılması halinde geçerli olduğu açıkça belirtilmiştir.

                Benzer bir konuda Yargıtay 13.HD.’nin 04.07.2013 tarih ve 2013/4117-18427 esas karar sayılı kararda “Tapuda kayıtlı taşınmazların (DEVRE MÜLK, DEVRE TATİL) satışının, MK’nun 706, BK 213 Tapu Kanunu 26 ve Noterlik Kanunun 60.maddeleri gereğince resmi şekilde yapılması zorunlu olup, (devre mülk sözleşmesi imzalandığı gün tapuya gidilerek tapu devrinin de yapılmasını satıcı yerine getirmekle yükümlüdür) haricen düzenlenen satış sözleşmeleri hukuken geçersizdir. 

                Bu nedenle taraflar arasındaki devre mülk satış sözleşmesi de tapulu taşınmazın satışına ilişkin olup geçersizdir.Geçersiz sözleşmeye dayanarak davacının fesih ve ödediği bedelin iadesini her zaman talep hakkına sahiptir.Bu nedenle davacının ödediği bedelin iadesine karar verilmesi gerekirken yanlış değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.”şeklinde karar verilmiştir.

                 Yasal düzenlemeler karşısında; firma ile imzalanmış olan devre mülk sözleşmelerinin resmi şekilde yapılması gerekmektedir. Aksi durum taraflar arasında geçerli ve borç doğurması mümkün bir sözleşme bulunmasına engel teşkil etmektedir.