Ön Ödemeleri Devre Tatil Sözleşmeleri(01.04.2022 tarihli 7392 sayılı TKHK ve KMK uyarınca yapılan değişiklik )

Ön ödemeli devre tatil sözleşmeleri  7392 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle yayımı tarihinden (1/04/2022)yürülüğe girmek üzere kaldırılmış olup yeni düzenlemeye göre Devre mülk hakkı veren sözleşmeler de dahil olmak üzere tüketicilerle ön ödemeli devre tatil sözleşmesi kurulamayacaktır.

Ancak aynı kanunun 17.maddesi uyarınca 6502 sayılı Kanuna geçici madde eklenmiştir.Geçici Madde 3/2 fıkrası uyarınca; Bu maddenin yayımı tarihi itibarıyla yapı ruhsatı alınmış olan devre tatile konu taşınmazlarda, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren beş yıl süresince ön ödemeli usulle satış da dâhil olmak üzere devre mülk, mülkiyet payına bağlı ayni hak sağlayan devre tatil veya şahsi hak sağlayan devre tatil satışı yapılabilir.

Yukarıdaki madde hükmü uyarınca yapı ruhsatı alınmış olan devre tatile konu taşınmazlarda beş yıl süresince ön ödemeli usulle satış yapılabilecek olup kanundaki şartlar geçerliliğini koruyacaktır.